اطلاعات فنی - دستورالعمل نصب برای كابل های قدرت

دستورالعمل نصب برای کابل‌های قدرت:

در موقع نصب کابل‌های قدرت با عایق پلاستیکی، کابل‎‌ها نباید در دمای پائین‌تر از℃5- قرار گیرند. در دماهای پائین‌تر باید کابل‌ها را پیش از استفاده به صورت مناسب گرم کرد. این عمل با نگهداری آنها در محیط گرم (حدود ℃10) به مـدت چنـد روز یا توسط سیستم گرمایشی مناسب انجام می‌شود.

در موقـع نصب این نوع کابل‌ها، شعاع خمش نباید کمتر از 15 برابر قطر نهایی کابل باشد، ولی در حالت تک خمش مثال پیش از آب بندی دو سر کابل، شعاع خمش را میتوان تا نصف این مقدار (5/7 برابر قطر) کاهش داد. همچنین در موقع نصب توسط ماشین، باید توجه خاصی به نیروی کشش مجاز شود.

فرمول‌های جدول زیر جهت به دست آوردن مقادیر مربوطه داده شده‌اند:

نیروی کشش (N)ساختار کابلروش کشش
(هادی مسی)
F = A × 50
تمام انواع کابل‌هاپولی کشنده
(هادی آلومینیومی)
F = A × 30
F = 9 × D
(هادی مسی)
F = A × 50
(هادی آلومینیومی)
F = A × 30
تمام کابل‌های زره‌دار

کابل‌های پلاستیکی بدون روکش فلزی
مثلا: NYY,NYCY
جوراب کابل

A = سطح مقطع کلی هادی بر حسب mm² (بدون اسکرین و هادی محافظ هم مرکز)

D = قطر نهایی کابل بر جسب mm