اطلاعات فنی - روش کدگذار سیم وکابل های برق مطابق استاندارد VDE

روش کدگذار سیم وکابل‌های برق مطابق استاندارد VDE

استاندارد VDEN
مشابه استاندارد VDE(N)
مواد عایقی
پی وی سیY
پی وی سی شبکه‌ای شدهX
الاستومرهاG
مواد بدون هالوژنHX
کد گذاری کابل
سیم تک رشته مفتولیA
سیم مفتولیD
هادی سیم تک رشته افشانAF
کابل رابط برای بار مکانیکی سبکLH
کابل رابط برای بار مکانیکی متوسطMH
کابل رابط برای بار مکانیکی سنگینSH
کابل رابط برای بارهای مخصوصSSH
کابل کنترل - کابل جوشSL
کابل کنترلS
کابل کنترل سبکLS
کابل تختFL
کابل سیلیکونیSI
بند تخت دو رشتهZ
رشته شیشه‌ایGL
رشته استرند شده مطابق استاندارد (VDE 0812)LI
رشته استرند شده از مفتول‌های خیلی نازک مطابق استاندارد (VDE 0812)LIF
حالت‌های خاص
سیم مهارT
پایدار در برابر روغنO
تاخیر انداز شعلهU
پایدار در برابر آب و هوا و عوامل جویW
حفاظ به صورت بافتC
حفاظ با سیم مسیD
بافت سیم فولادی برای محافظت فیزیکیS
مواد روکش
پی وی سیY
پی وی سی شبکه‌ای شدهX
الاستومرهاG
مواد بدون هالوژنHX
پلی اورتانP
هادی محافظ
بدون رشته محافظO
دارای رشته محافظJ