اطلاعات فنی - ولتاژ نامی - ولتاژ مجاز

ولتاژ نامی :

ولتاژی که سیم یا کابل برای آن طراحی شده و آزمون‌های الکتریکی بر اساس آن انجام می‌شود .

مطابق استاندارد DIN VDE 0298 و IEC 183، ولتاژ کابل‌ها به صورت U₀/U تعریف می‌شود به طوری که:

U₀= مقدار ولتاژ موثر بین هر رشته زمین (پوشش فلزی کابل یا هر پوشش دیگر یا سیم ارت)

U= مقدار ولتاژ موثر بین هادی های فاز، که برای سیستم سه فاز U = √3 U₀ می‌باشد.

Um = حداکثر ولتاژ مجاز که در داخل پرانتز و به این صورت نشان داده می‌شود U₀/U (Um)

از آنجا که عایق کابل پلاستیکی با ولتاژ نامی U₀/U = 0.6/1kV و تمامی کابل‌های با میدان شعاعی (کابل‌های تک رشته) برای ولتاژ U₀ اندازه‌گیری می‌شوند، این کابل‌ها برای نصب در شرایط زیر مناسب هستند:

  • در سیستم‌های تک فازی که هر دو هادی آن عایق دار باشند، با ولتاژ نامی Um = 2U0
  • در سیستم‌های تک فازی که یکی از هادی‌های فاز به زمین متصل شده باشد، با ولتاژ نامی Um = 2U0

ولتاژ کار :

ولتاژ بین هادی‌ها و منبع ولتاژ و یا ولتاژ بین یک رشته و ارت تحت شرایط مشخص و در زمان تعین شده

 

مشخصات کابل – ولتاژ نامی:

برای جریان متناوب تک فازبرای سیستم سه فاز (kV)ولتاژ نامی U₀/U
(kV)
یکی از هادی‌های فاز به زمین متصل شده (kV)هر دو رشته فاز عایق شده (kV)
0.61.210.6/1
3.67.263.6/6
612106/10
12242012/20
18363018/20

مشخصات حداکثر ولتاژ کار مجاز:

برای جریان متناوب تک فازبرای سیستم سه فاز (kV)ولتاژ نامی U₀/U
(kV)
یکی از هادی‌های فاز به زمین متصل شده (kV)هر دو رشته فاز عایق شده (kV)
0.71.41.20.6/1
4.18.37.23.6/6
714126/10
14282412/20
21423618/30

یادآوری:

کابلی که ولتاژ نامی U₀/U آن 0.6/1kV است مجاز به استفاده در سیستم‌های جریان مستقیمی می‌باشد که در آن حداکثر ولتاژ کار رشته به رشته یا رشته به ارت از 1.8kV تجاوز نکند.