اطلاعات فنی - ویژگی های مواد عایق و روكش

ویژگی‌های مواد عایق و روکش

 مشخصهشرایط محیطیهالوژنمکانیکیحرارتی
مواداختصاراتکد اولیه در VDEمقاوم در برابر سرمامقاوم در برابر شرایط محیطیبدون هالوژنمقاوم در برابر سایشخورندگیسختی
Shore
ازدیاد طول
%
استحکام کششی
N/mm²
حداکثر مقاومت تابشی
Mrad
گازهای خطرناک در هنگام آتش سوزیهدایت حرارتی
W.k-¹.m-¹
ترموپلاستیکپی وی سیPVCYمتوسط - خوببرای رنگ مشکی: متوسطخیر0.4متوسط(A) 70-95130-35010-2580کلروید هیدروژن0.17
پی وی سی مقاوم در برابر گرما 90 درجه سانتی گرادPVCYW20-30
پی وی سی مقاوم در برابر گرما 105درجه سانتی گرادPVCYW20-30
پی وی سی مقاوم در برابر سرماPVCYKخیلی خوب20-30
پلی اتیلن با چگالی پایینLDPE2Yخوببلیبلیمتوسط(D) 43-50400-60010-20100ندارد0.3
پلی اتیلن با چگالی بالاHDPE2Yخوب(D) 60-63500-100020-300.4
پلی اتیلن شبکه‌ای شده (کراس لینک شده)XDPE2X#rowspan#
خوبمتوسط(D) 40-45300-40012.5-200.3
پلی اتیلن اسفنجی (فوم)02Y-با توجه به شرایطبا توجه به شرایط--350-4508-120.25
پلی استایرینPS3Yمتوسط - خوبنسبتا خوببلیبلیخوب(D) 35-50300-40055-6580ندارد0.25
پلی آمیدPA4Yخوبخوبخیلی خوب-50-17050-6010ندارد0.23
پلی پروپلینPP9Yمتوسطمتوسط(D) 55-6030020-350.19
پلی اورتانPUR11Yخیلی خوبخیلی خوب¹بلی¹بلیخیلی خوب(A) 70-100500-70030-45100(500)0.25
الاستومتر استرTPE-E(12Y)بلیبلیخوب(A)85
(D)70
300<30100.5
الاستومتر پلی اولفینTPE-O(A)55
(D)70
20101.5
الاستومرلاستیک طبیعی
لاستیک استایرول بوتادین
NR+
SBR
Gخیلی خوبمتوسطخیر1.0متوسط(A)60-70300-6005-10100ندارد-
لاستیک سیلیکونSIR2Gخوببلی(A)40-80500.22
لاستیک اتیلن پروپلینEPR3Gخوبخیلی خوب(A)65-85200-400200-
کوپلیمر اتیلن وینیل استاتEVA4Gخوب(A)70-80250-3508-12100-
پلی کلروپنCR5Gمتوسط-خوبخیلی خوبخیرمتوسط(A)55-70400-70010-2050کلرید هیدروژن-
پلی اتیلن کلرو سولفوناتCSM6Gمتوسط1.5(A)60-70350-600-
مواد با دمای بالاپلی وینیلین فلوئورایدPVDF10Yخیلی خوبخیلی خوبخیر0.01خیلی خوب(D)75-8015050-8010هیدروفلوئوریک0.17
اتیلن تترا فلوئورانیلنETFE7Yخیلی خوبخیلی خوب0.02خیلی خوب(D)70-7515040-5010دارد0.24
پروپلین اتیلن فلوئورینهFEP6Yخیلی خوبخیلی خوب0.01خیلی خوب(D)55-6025015-251دارد0.26
پروفلوئور آلکوکسی پلی مریکPFA5YXخیلی خوبخیلی خوب0.01خیلی خوب(D)55-6025025-300.1دارد0.21
پلی تترا فلورو اتیلنPTFE5Yخیلی خوبخیلی خوب0.01خیلی خوب(D)55-6050800.1دارد0.26
آمیزه‌های بدون هالوژنپلیمر بدون هالوژنشبکه‌ای نشده (کراس لینک نشده)Hمتوسطمتوسط برای رنگ سیاه: خوببلی0.2-1.5متوسط(A)65-95150-2508-13100ندارد0.17
پلیمر بدون هالوژنشبکه‌ای شده (کراس لینک شده)HXمتوسط150-2508-13200ندارد0.20

(¹) بسنگی به نوع آمیزه دارد.

حرارتیالکتریکیمشخصه 
مقدار گرما
H₀
MU.Kg-¹
شاخص اکسیژن LOI
(%O₂)
مقاوم در برابر شعلهدمای ذوب
℃+
دمای کارکردضریب تلفات دی الکتریکثابت دی الکتریک
50Hz/20℃
مقاومت حجمی
Ohm.cm
℃20
ولتاژ شکست
KV/mm
(℃20)
چگالی
g/cm³
مواداختصاراتکد اولیه در VDE
کوتاه مدت
دائمی
#rowspan# ترموپلاستیک
17-2523-42خود خاموش شونده>140100+30-
70+
10-²×4
to
10-¹×1
3.6-610¹³-10¹⁵251.35-1.5پی وی سیPVCY
16-22>140120+20-
90+
4-6.510¹²-10¹⁵251.3-1.5پی وی سی مقاوم در برابر گرما ℃90PVCYW
16-2024-42>140120+20-
105+
4.5-6.510¹²-10¹⁵251.3-1.5پی وی سی مقاوم در برابر گرما ℃105PVCYW
17-24>140100+40-
70+
4.5-6.510¹²-10¹⁵251.2-1.4پی وی سی مقاوم در برابر سرماPVCYK
42-44≤22اشتعال پذیر105-110100+50-
70+
10-⁴×22.310¹⁷700.92-0.94پلی اتیلن با چگالی پایینLDPE2Y
130120+50-
100+
10-⁴×32.310¹⁷850.94-0.98پلی اتیلن با چگالی بالاHDPE2Y
-100+35-
90+
10-³×24-610¹²-10¹⁶500.92پلی اتیلن شبکه‌ای شده
(کراس لینک شده)
XLPE2X
18-30105100+40-
70+
10-⁴×51.55~10¹⁷300.65پلی اتیلن اسفنجی (فوم)02Y
40-43≤22>120100+50-
80+
10-⁴×12.510¹⁶301.05پلی استایرینPS3Y
27-31≤22210125+60-
105+
10-³×1
to
10-²×2
410¹⁵301.02-1.1پلی آمیدPA4Y
42-44160140+10-
140+
4-10-⁴2.3-2.410¹⁶750.91پلی پروپلینPP9Y
20-2620-26150100+55-
80+
10-²×2.34-710¹⁰-10¹²201.15-1.2پلی اورتانPUR11Y
20-25≤2919040+50-
100+
10-²×1.83.7-5.1>10¹⁰401.2-1.4الاستومتر پلی استرTPE-E
(12Y)
23-28≤25150130+2.7-3.6>10¹⁴300.89-1.0الاستومتر پلی اولفینTPE-O
21-25≤22اشتعال پذیر150120+65-
60+
1.9×10-²3-510¹²-10¹⁵201.5-1.7لاستیک طبیعی
لاستیک استایرول بوتادین
NR+
SBR
Gالاستومر
17-1925-35نقطه اشتعال بالا-260+60-
180+
10-³×63-410¹⁵201.2-1.3لاستیک سیلیکونSIR2G
21-25≤22اشتعال پذیر-160+30-
90+
10-²×3.43-3.810¹⁴201.3-1.55لاستیک اتیلن پروپلینEPR3G
19-23-200+30-
125+
10-²×25-6.510¹²301.3-1.5کوپلیمر اتیلن وینیل استاتEVA4G
14-1930-35خود خاموش شونده-140+40-
100+
10-²×56-8.510¹⁰201.4-1.65پلی کلروپرنCR5G
19-23>160140+30-
80+
10-²×2.86-910¹²251.3-1.6پلی اتیلن کلرو سولفوناتCMS6G
1540-45خود خاموش شونده>170160+40-
135+
10-²×1.47-910¹⁴251.7-1.9پلی وینیلیدین فلوئورایدPVDF10Yمواد با دمای بالا
1430-35خود خاموش شونده>265180+100-
150+
10-⁴×82.610¹⁶361.6-1.8اتیلن تترا فلوئورانیلنETFE7Y
5>95خود خاموش شونده>225230+100-
205+
10-⁴×32.110¹⁸252.0-2.3پروپلین اتیلن فلوئورینهFEP6Y
5>95خود خاموش شونده>290280+190-
260+
10-⁴×32.110¹⁸252.0-2.3پروفلوئور آلکوکسی پلی مریکPFA5YX
5>95خود خاموش شونده>325300+190-
260+
10-⁴×32.110¹⁸202.0-2.3پلی تترا فلورواتیلنPTFE5Y
17-22≤40خود خاموش شونده>130100+30-
70+
10-³~3.4-510¹²-10¹⁴251.4-1.6پلیمر بدون هالوژن شبکه‌ای نشده
(کراس لینک نشده)
Hآمیزه‌های بدون هالوژن
16-25≤40خود خاموش شونده-150+30-
90+
10-³
to
10-²
3.4-510¹³-10¹⁴251.4-1.6پلیمر بدون هالوژن شبکه‌ای شده
(کراس لینک شده)
HX

خصوصیات برای مواد فرآوری نشده معتبرند.