اطلاعات فنی - شرایط قرار گیری كابل های قدرت

شرایط قرارگیری کابل‌های قدرت

در حالت قرارگیری در عمق به صورت تک رشته، فاصله محور کابل تا سطح زمین و در صورت قرارگیری مثلثی شکل فاصله مرکز مثلث تا سطح زمین 70 سانتی متر انتخاب می‌شود. با افزایش عمق، جریان مجاز کاهش می‌یابد. در این حالت دما و مقاومت حجمی زمین یکسان در نظر گرفته می‌شود. شرایط کار معمولی در جدول زیر ذکر شده است:

قرار گیری در هوا

– یک کابل چند رشته

– یک کابل تک رشته در سیستم جریان مستقیم

– سه کابل تک رشته در سیستم سه فاز در کنار هم و به فاصله یک قطر کابل از یکدیگر

– سه کابل تک رشته در سیستم سه فاز به صورت یک دسته (1)

– قرارگیری در هوای آزاد به عنوان مثال: رعایت حداقل 2cm فاصله از دیوار، کف و یا سقف برای جلوگیری از نشعشعات حرارتی

– برای کابل‌هایی که در کنار هم قرار دارند: حداقل فاصله به اندازه دو برابر قطر کابل

– برای کابل‌هایی که بر روی هم قرار دارند: در فواصل حداقل 30cm طول کابل کمترین فاصله عمودی کابل‌ها از هم به اندازه دو برابر قطر کابل می‌باشد.

– ملاحظات افت گرمایی کابل:

در صورت افزایش دمای هوا مکان‌ها باید به حد کافی بزرگ و دارای سیستم تهویه باشند.

– محافظت در برابر تابش مستقیم خورشید و غیره

– روکش‌ها یا حفاظ‌های فلزی در هر دو سر کابل به زمین متصل شود.

قرار گیری در زمین

– یک کابل چند رشته

– یک کابل تک رشته در سیستم جریان مستقیم

– سه کابل تک رشته در سیستم سه فاز در کنار هم و به فاصله 7cm

– سه کابل تک رشته در سیستم سه فاز به صورت یک دسته (1)

– قرارگیری در شن یا خاک و در صورت لزوم با پوشش آجر، سیمان یا لایه‌ای سبک از پلاستیک مسطح  یا کمی خمیده

 

شرایط محیطی

– دمای زمین در نصب در عمق: 20 درجه سانتی گراد

– مقاومت گرمایی خاک در نواحی مرطوب:

1°K.m/W

– مقاومت گرمایی خاک در نواحی خشک:

2.5°K.m/W

– روکش‌ها یا حفاظ‌های فلزی در هر دو سر کابل به زمین متصل شود.

 

(1) به صورت گروهی یا در تماس با هم به صورت مثلثی