اطلاعات فنی - مقايسه كابل های همگن (‌‎CENELEC) با DIN VDE , IEC و HD

مقایسه کابل‌های همگن (CENELEC) با DIN , IEC , VDE , HD

کابل‌های با عایق PVC مطابق استاندارد DIN VDE 0281 در مقایسه با استاندارد IEC و استاندارد HD
مقایسه با استاندارد IECمقایسه با استاندارد HDولتاژ نامی
U₀/U (V)
سطح مقطع نامی
(mm²)
کدگذاری بر اساس استاندارد منسوخ
VDE 0250
کدگذاری بر اساس استاندارد CENELECمطابق استاندارد VDE
قسمت...
نوع سیم یا کابل
60227IEC01HD 21.3 S3300/5000.5to1.0NYFA, NYA
NYFAF, NYAF
H05V-U
H05V-K
0281part3سیم‌های PVC
مفتولی
افشان
60227IEC01
60227IEC01
60227IEC02
HD 21.3 S3450/7500.5to10
0.5to400
0.5to240
NYA
NYA
NYAF
H07V-U
H07V-R
H07V-K
0281part3کابل‌هایی با عایق PVC
مفتولی
نیمه افشان
افشان
60227IEC41HD 21.5 S3300/3000.1NLYZH03VH-Y0281part5بند تخت سبک
60227IEC42HD 21.5 S3300/3000.5-0.75NYZH03VH-H0281part5بند تخت معمولی
60227IEC43HD 21.5 S3300/3000.5-0.75NYLHYH03VV-F
H03VVH2-F
0281part5کابل‌های سبک با روکش PVC
گرد
تخت
60227IEC53HD 21.5 S3300/5000.75to2.5NYMHYH05VV-F
H05VVH2-F
0281part5کابل‌های معمولی با روکش PVC
گرد
تخت
----300/500
450/750
0.75-1
1.5to25
NYFLYH05VVH6-F
H07VVH6-F
0281part403
0281part404
کابل‌های PVC تخت سبک
کابل‌های PVC تخت معمولی
کابل‌های با عایق PVC مطابق استاندارد DIN VDE 0281 در مقایسه با استاندارد IEC و استاندارد HD
مقایسه با استاندارد IECمطابق با استاندارد HDولتاژ نامی
U₀/U (V)
سطح مقطع نامی
(mm²)
کد گذاری بر اساس استاندارد منسوخ VDE 0250کدگذاری بر اساس استاندارد CENELECمطابق استاندارد VDE قسمت ...نوع کابل
--HD 22.7 S2450/7501.5-2.5
0.5to95
N4GA
N4GAF
H07G-U
H07G-K
0282part7کابل با عایق لاستیکی
مقاوم در برابر حرارت
60245IEC03HD 22.3 S2300/5000.5to95N2GAFUH05SJ-K0282part3کابل لاستیک سیلیکونی
مقاوم در برابر حرارت
60245IEC51HD 22.4 S3300/5000.75to1.5NSAH03RT-F0282part4بند افشان بافته شده
60245IEC53HD 22.4 S3300/5000.75to2.5NLH, NMHH05RR-F0282part4بند افشان با روکش لاستیک
60245IEC57HD 22.4 S3300/5000.75-1NYMHöuH05RN-F0282part4کابل افشان سبک با روکش پلی کلروپرن
60245IEC65
60245IEC66
HD 22.4 S3450/7501to500
1to300
NSHöuH07RN-F0282part4کابل افشان معمولی با روکش پلی کلروپرن
----300/5000.75NFLG
NFLGC
H05RT2D5-F
H05RND5-F
0282part807کابل بالابر سبک با عایق لاستیکی دارای بافت منسوج
کابل بالابر سبک با عایق لاستیکی و روکش پلی کلرو پرن
----450/7501NFLG
NFLGC
H07RT2D5-F
H07RND5-F
0282part808کابل بالابر معمولی با عایق لاستیکی با بافت منسوج
کابل بالابر معمولی با عایق لاستیکی و روکش پلی کلرو پرن