اطلاعات فنی - جدول حداكثر مقاومت هادی های كلاس ‎6 ( افشان با انعطاف زیاد )

جدول حداکثر مقاومت هادی‌های کلاس 6 (افشان با انعطاف زیاد)

حداکثر مقاومت هادی در دمای ℃20حداکثر قطر مفتول‌ها در هادی
(mm)
سطح مقطع نامی
(mm²)
مفتول با اندود فلزی
(Ω / Km)
مفتول بدون اندود فلزی
(Ω / Km)
40.139.00.160.5
26.726.00.160.75
20.019.50.161.0
13.713.30.161.5
8.217.980.162.5
5.094.950.164
3.393.300.216
1.951.910.2110
1.241.210.2116
0.7950.7800.2125
0.5650.5540.2135
0.3930.3860.3150
0.2770.2720.3170
0.2100.2060.3195
0.1640.1610.31120
0.1320.1290.31150
0.1080.1060.41185
0.08170.08010.41240
0.06540.06410.41300