اطلاعات فنی - جدول حداكثر مقاومت هادی های كلاس ‎5 ( افشان ‌)

جدول حداکثر مقاومت‌ هادی‌های کلاس 5 (افشان)

حداکثر مقاومت هادی در دمای ℃20حداکثر قطر مفتول‌ها در هادی
(mm)
سطح مقطع نامی
(mm²)
مفتول با اندود فلزی
(Ω/Km)
مفتول بدون اندود فلزی
(Ω/Km)
40.139.00.210.5
26.726.00.210.75
20.019.50.211.0
13.713.30.261.5
8.217.980.262.5
5.094.950.314
3.393.300.316
1.951.910.4110
1.241.210.4116
0.7950.7800.4125
0.5650.5540.4135
0.3930.3860.4150
0.2770.2720.5170
0.2100.2060.5195
0.1640.1610.51120
0.1320.1290.51150
0.1080.1060.51185
0.08170.08010.51240
0.06540.06410.51300
0.04950.04860.51400
0.03910.03840.61500
0.02920.02870.61630