اطلاعات فنی - جدول حداكثر مقاومت هادی های كلاس ‎2 ( نیمه افشان )

جدول حداکثرمقاومت‌های هادی کلاس 2 (نیمه افشان)

حداکثر مقاومت در دمای ℃20حداقل تعداد مفتول‌ها در هادیسطح مقطع نامی
(mm²)
هادی‌های آلومینیومی یا آلومینیوم آلیاژیᶜ
(Ω/Km)
هادی مس آنیل شدهشکل داده شدهگرد فشرده شدهگرد
با اندود فلزی
(Ω/Km)
بدون اندود فلزی
(Ω/Km)
AlCuAlCuAlCu
-36.736.0-----70.5
-24.824.5-----70.75
-18.218.1-----71.0
-12.212.1---6-71.5
-7.567.41---6-72.5
-4.704.61---6-74
-3.113.08---6-76
3.081.841.83--667710
1.911.161.15--667716
1.200.7340.72766667725
0.8680.5290.52466667735
0.6410.3910.3876666191950
0.4430.2700.26812121212191970
0.3200.1950.19315151515191995
0.2530.1540.153151815183737120
0.2060.1260.124151815183737150
0.1640.1000.0991303030303737185
0.1250.07620.0754303430343737240
0.1000.06070.0601303430346161300
0.07780.04750.0470535353536161400
0.06050.03690.0366535353536161500
0.04690.02860.0283535353539191630
0.03670.02240.0221--53539191800
0.02910.01770.0173--535391911000
0.02470.01510.0151b1200
0.02120.01290.0129b1400ᵃ
0.01860.01130.0113b1600
0.01650.01010.0101b1800ᵃ
0.01490.00900.0090b2000
0.01270.00720.0072b2500

a: این سایزها مقادیر ترجیحی نیستند. سایر مقادیر غیر ترجیحی برای برخی از کاربردهای خاص شناسایی شده‌اند ولی در دامنه کاربرد این استاندارد قرار نمی‌گیرند
b: حداقل تعداد مفتول‌های این سایزها مشخص نشده است. این سایزها ممکن است از 4، 5 یا 6 بخش مساوی تشکیل شده باشد (هادی میلیکن).
c: برای هادی‌های آلومینیوم آلیاژی تایید شده منظم که دارای همان سطح مقطع نامی هادی‌های آلومینیومی هستند، مقدار مقاومت بایستی با توافق سازنده و خریدار باشد.