اطلاعات فنی - جدول حداكثر مقاومت هادی های كلاس 1 ‎( مفتولی )

جدول حداکثرمقاومت هادی‌های کلاس 1 (مفتولی)

حداکثر مقاومت هادی در دمای ℃20سطح مقطع نامی
(mm²)
هادی‎های آلومینیومی و آلومینیوم آلیاژی گرد یا شکل داده شده
(Ω/Km)
هادی مس آنیل شده گرد
-با اندود فلزی
(Ω/Km)
بدون اندود فلزی
(Ω/Km)
-36.736.00.5
-24.824.50.75
-18.218.11.0
-12.212.11.5
-7.567.412.5
-4.704.614
-3113.086
3.08ᵃ1.841.8310
1.91ᵃ1.161.1516
1.20ᵃ-0.72725
0.868ᵃ-0.52435
0.641-0.38750
0.443-0.26870
0.320ᵇ-0.19395
0.253ᵇ-0.153120
0.206ᵇ-0.124150
0.164ᵇ-0.101185
0.125ᵇ-0.0775240
0.100ᵇ-0.0620300
0.0778-0.0465400
0.0605--500
0.0469--630
0.0367--800
0.0291--1000
0.0247--1200

a تنها در مورد هادی‌های آلومینیومی گرد با سطح مقطع 10mm² تا 35mm²

b برای داشتن کابل تک رشته می‌‌توان چهار هادی شکل داده شده (سکتور) را به هم تابیده تا تشکیل یک هادی گرد را بدهند. حداکثر مقاومت هادی تابیده شده باید 25% هر یک از تک هادی‌ها باشد.