جستجو برای شرکت سیم و کابل نور زنجان وین‌ثبت س:


شرکت سیم و کابل نور زنجان وین‌ثبت سامانه جستجوی شرکت‌ها و افراد × صفحه نخست سلب مسئولیت ارتباط با ما شرکت سیم و کابل نور زنجان اطلاعات عمومی سرمایه ثبتی هیئت مدیره فعلی هیئت مدیره سابق بازرس‌ها پورتفولیو آگهی‌ها تبلیغات اطلاعات عمومی فعال سهامی خاص شماره ثبت شناسه ملی تاریخ ثبت آگهی‌ها افراد مرتبط نفر آدرس زنجان کوی آزادگان خیابان بهاران خیابان استادیوسف ثبوتی پلاک مجتمع تجاری تفریحی سهند طبقه اول واحد کد پستی تاریخ تاسیس سرمایه ثبتی هیئت مدیره فعلی نفر عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره مسعود یوسفی اصل رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سید کریم حری زنجانی نایب رئیس هیئت مدیره حسام قندهاری به نمایندگی از شرکت هیئت مدیره سابق نفر رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره سعید یوسفی اصل مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره لیلا قرابیگلی بازرس اصلی محمدسلیمانی به نمایندگی از موسسه ارقام امین به شماره ثبت و بازرس علی البدل مهدی تقی زاده رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره صمد یوسفی اصل نایب رئیس هیئت مدیره معصومه یوسفی اصل بازرس علی البدل جلال بهاریان بازرس اصلی جامعه حسابداران رسمی بازرس علی البدل مهدی ابراهیم خانی بازرس‌ها نفر بازرس اصلی حمیدرضا وکیلی فرد بازرس علی البدل معصومه ایران پور خطیبی بازرس اصلی محمدسلیمانی به نمایندگی از موسسه ارقام امین به شماره ثبت و بازرس علی البدل مهدی تقی زاده بازرس علی البدل جلال بهاریان بازرس اصلی جامعه حسابداران رسمی بازرس علی البدل مهدی ابراهیم خانی پورتفولیو شرکت آگهی‌ها آگهی آگهی ثبت شده در تاریخ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ تصمیمات ذیل اتخاذ شد موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اطمینان فرد به شماره ثبت و شناسه ملی با نمایندگی آقای حمید رضا وکیلی فرد با کد ملی به سمت بازرس اصلی و خانم معصومه ایران پورخطیبی با کد ملی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مورد تصویب قرار گرفت ش اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان مشاهده آگهی در روزنامه رسمی آگهی ثبت شده در تاریخ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ـ آقای سید کریم حری زنجانی با کد ملی به سمت رییس هییت مدیره ـ شرکت سیم و کابل سونتو به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی وآقای حسام قندهاری با کد ملی به نمایندگی از شرکت به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای مسعود یوسفی اصل با کد ملی به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا آقای مسعود یوسفی اصل با سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد ش اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان مشاهده آگهی در روزنامه رسمی آگهی ثبت شده در تاریخ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مورد تصویب قرار گرفت ش اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان مشاهده آگهی در روزنامه رسمی آگهی ثبت شده در تاریخ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ تصمیمات ذیل اتخاذ شد موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اطمینان فرد به شماره ثبت و شناسه ملی با نمایندگی آقای حمید رضا وکیلی فرد با کد ملی به سمت بازرس اصلی و خانم معصومه ایران پورخطیبی با کد ملی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ش اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان مشاهده آگهی در روزنامه رسمی آگهی ثبت شده در تاریخ به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ـ آقای صمد یوسفی اصل با کد ملی به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای سید کریم حری زنجانی با کد ملی به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای مسعود یوسفی اصل با کد ملی به سمت مدیرعامل به نمایندگی از شرکت سیم و کابل سونتوبه شناسه ملی برای مدت دوسال انتخاب شدند ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای آقای صمد یوسفی اصل با سمت رییس هییت مدیره یا با امضای آقای مسعود یوسفی اصل با سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد ش اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان مشاهده آگهی در روزنامه رسمی آگهی ثبت شده در تاریخ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ـ اعضا هییت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند ـ آقای صمد یوسفی اصل با کد ملی ـ شرکت سیم و کابل سونتو با شناسه ملی ـ آقای سید کریم حری زنجانی با کد ملی ش اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان مشاهده آگهی در روزنامه رسمی آگهی ثبت شده در تاریخ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ تصمیمات ذیل اتخاذ شد اعضا هییت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند شرکت سیم و کابل سونتو با شناسه ملی و شماره ثبت آقای سیدکریم حری زنجانی با کد ملی ش اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان مشاهده آگهی در روزنامه رسمی آگهی ثبت شده در تاریخ به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای مسعود یوسفی اصل با کد ملی به سمت رییس هییت مدیره به نمایندگی از شرکت سیم و کابل سونتو به شناسه ملی و شماره ثبت آقای سید کریم حری زنجانی با کد ملی به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای سید کریم حری زنجانی با کد ملی به سمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای آقای مسعود یوسفی اصل با سمت رییس هییت مدیره و یا با امضای آقای سید کریم حری زنجانی با سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد ش اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان مشاهده آگهی در روزنامه رسمی آگهی ثبت شده در تاریخ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ تصمیمات ذیل اتخاذ شد تراز و صورتهای مالی سال مورد تصویب قرارگرفت ش اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان مشاهده آگهی در روزنامه رسمی آگهی ثبت شده در تاریخ به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای سعید یوسفی اصل با کد ملی به سمت رییس هییت مدیره آقای سید کریم حری زنجانی با کد ملی به سمت نایب رییس هییت مدیره ومدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قرارداد وکلیه عقود اسلامی با امضا آقای سعید یوسفی اصل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد ش اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان مشاهده آگهی در روزنامه رسمی آگهی ثبت شده در تاریخ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ تصمیمات ذیل اتخاذ شد اعضا هییت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند آقای سعید یوسفی اصل با کد ملی و آقای سید کریم حری زنجانی با کد ملی ش اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان مشاهده آگهی در روزنامه رسمی آگهی ثبت شده در تاریخ به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ تصمیمات ذیل اتخاذ شد پیرو آگهی شماره مکانیزه ـ نام صحیح بازرس اصلی موسسه اعتماد ارقام امین به شماره ثبت و شناسه ملی با نمایندگی آقای محمد سلیمانی به کد ملی می باشد که اصلاح می گردد ش اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان مشاهده آگهی در روزنامه رسمی آگهی ثبت شده در تاریخ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ـ محل شرکت به آدرس زنجان ـ کوی آزادگان ـ خیابان بهاران ـ خیابان استادیوسف ثبوتی ـ پلاک ـ مجتمع تجاری تفریحی سهند ـ طبقه اول ـ واحد ـ کدپستی تغییر یافت و ماده اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد ش اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان مشاهده آگهی در روزنامه رسمی آگهی ثبت شده در تاریخ به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ـ آقای سعید یوسفی اصل با کد ملی به سمت رییس هییت مدیره ـ خانم لیلا قرابیگلی با کد ملی به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ خانم لیلا قرابیگلی با کد ملی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قرارداد وکلیه عقود اسلامی با امضا آقای سعید یوسفی اصل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد ش اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان مشاهده آگهی در روزنامه رسمی آگهی ثبت شده در تاریخ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت به وسیله هییت مدیره ای مرکب از الی نفر عضو که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد و ماده اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد ش اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان مشاهده آگهی در روزنامه رسمی آگهی ثبت شده در تاریخ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ـ اعضا هییت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند آقای سعید یوسفی اصل با کد ملی و خانم لیلا قرابیگلی با کد ملی ـ موسسه ارقام امین به شماره ثبت و شناسه ملی به نمایندگی آقای محمد سلیمانی به کد ملی به سمت بازرس اصلی و حسابرس و خانم معصومه ایران پور خطیبی با کد ملی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مورد تصویب قرار گرفت ش اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان مشاهده آگهی در روزنامه رسمی آگهی ثبت شده در تاریخ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ـ محل شرکت در واحد ثبتی زنجان به آدرس زنجان ـ فلکه آزادگان ـ مجتمع اداری تجاری سهند ـ واحد کدپستی تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید ش اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان مشاهده آگهی در روزنامه رسمی آگهی ثبت شده در تاریخ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ تصمیمات ذیل اتخاذ شد موسسه اعتماد ارقام امین به شماره ثبت و شناسه ملی به سمت بازرس اصلی و حسابرس و خانم معصومه ایران پور خطیبی به شماره ملی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مورد تصویب قرار گرفت ش اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان مشاهده آگهی در روزنامه رسمی آگهی ثبت شده در تاریخ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ و صورتجلسه هییت مدیره مورخ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ـ سرمایه شرکت از مبلغ یال به مبلغ ریال منقسم سهم ریالی از محل مطا لبات حال شده پرداخت گردیده افزایش یافت و ماده مر بوط اساسنامه شرکت اصلاح شد ش اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان مشاهده آگهی در روزنامه رسمی آگهی ثبت شده در تاریخ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ـ موسسه حسابرسی رسا محاسب امین عضو جامعه حسابداران رسمی به شناسه ملی به سمت بازرس اصلی و حسابرس، آقای مهدی تقی زاده با کد ملی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مورد تصویب قرار گرفت ش اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان مشاهده آگهی در روزنامه رسمی آگهی ثبت شده در تاریخ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ تصمیمات ذیل اتخاذ شد موسسه موسسه حسابرسی رسا محاب امین به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی تقی زاده به شماره ملی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به به تصویب رسید در تاریخ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت ش اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی زنجان مشاهده آگهی در روزنامه رسمی آگهی ثبت شده در تاریخ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ تصمیمات ذیل اتخاذ شد روزنامه کثیرالانتشار «رسالت» جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد اعضای هییت مدیره تا تاریخ بقرار ذیل انتخاب گردیدند آقای صمد یوسفی اصل و خانم معصومه یوسفی اصل و خانم لیلا قرابیگلی تا تاریخ سمت اعضای هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند آقای صمد یوسفی اصل به سمت رییس هییت مدیره و خانم معصومه یوسفی اصل به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم لیلا قرابیگلی به سمت عضو هییت مدیره و خانم لیلا قرابیگلی به سمت مدیر عامل کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد در تاریخ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی زنجان مشاهده آگهی در روزنامه رسمی آگهی ثبت شده در تاریخ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ تصمیمات ذیل اتخاذ شد موسسه حسابرس و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به عنوان بازرس اصلی، آقای جلال بهاریان به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به بتصویب رسید در تاریخ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی زنجان مشاهده آگهی در روزنامه رسمی آگهی ثبت شده در تاریخ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ که در تاریخ واصل گردید ـ موسسه حسابرسی محاسبان توانا عضو جامعه حسابداران رسمی بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای مهدی ابراهیم خانی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند ـ صورتهای مالی سال بتصویب رسید ـ دفتر مورخ تکمیل و امضا شد سرپرست ثبت زنجان مشاهده آگهی در روزنامه رسمی آگهی ثبت شده در تاریخ به موجب نامه شماره الف مورخ و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ مرکز اصلی شرکت سیم و کابل نور زنجان سهامی خاص به شماره ثبت واحد ثبتی تهران به نشانی استان زنجان زنجان انصاریه خیابان سهروردی ساختمان ارشیا واحد کدپستی انتقال یافت و در این اداره تحت شماره به ثبت رسیده و در تاریخ از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و جهت اطلاع عموم آگهی می گردد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی زنجان مشاهده آگهی در روزنامه رسمی آگهی ثبت شده در تاریخ شرکت فوق در تاریخ تحت شماره و شناسه ملی در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود ـ موضوع شرکت واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ترخیص کالا از گمرکات کشور تولید کلیه محصولات الکتریکی شیمیایی فلزی کانی غیرفلزی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی ایجاد شعب شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی اعم از ارزی و ریالی و هرگونه فعالیت مجازی که در ارتباط با موضوع شرکت سوددهی داشته باشد ـ مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت ـ ـ استان تهران ـ شهر تهران جنت آباد خ دانش ک تختی پ واحد سوم شرقی ـ سرمایه شرکت مبلغ ریال می باشد ـ اولین مدیران شرکت ـ ـ آقای صمد یوسفی اصل به سمت رییس هییت مدیره ـ ـ خانم معصومه یوسفی اصل به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ ـ خانم لیلا قرابیگلی به سمت عضو هییت مدیره ـ ـ خانم لیلا قرابیگلی به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند ـ دارندگان حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ـ اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری مشاهده آگهی در روزنامه رسمی وین ثبت مدیرعامل نمایش بیشتر نمایش کمتر

تنوع ارائه در قلب بازار
افشارنژاد خراسان

لوشان قزوین

البرز الکتریک

سیمیا

کرمان و کاویان

نور زنجان

سیم و کابل کمان

پرتو الکتریک

لگراند

نگزنس

بلدن

رسانا کابل

کابل مازندران

کابل دماوند

درباره ما

قیمت فروش  قیمت همکار سیم و کابل مجموعه ی کابل لِنا از سال ۱۳۸۹ در بازار الکتریک واقع در لاله زار جنوبی فعالیت خود را آغاز کرده است.با گذشت یک دهه از فعالیت خود با اکثر کارخانه های معتبر سیم و کابل در ارتباط مستقیم بوده و با پروژه های شاخص کشور افتخار‌همکاری داشتیم.شایان به ذکر‌ است مجموعه ی کابل لِنا فقط سیم و‌کابل های استاندارد همراه تاییدیه اداره برق را به فروش می رساند. این‌مجموعه علاوه بر عرضه انواع سیم و کابل های مسی و آلومینیوم،کابل های مخابراتی و شبکه را هم در سبد کالایی خود قرار داده است.