جستجو برای سازمان صنعت معدن و تجارت استان زنجا:


سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان صفحه اصلیدرباره سازمانپیام رئیس سازمانمنشور سازمانمدیران سازمانواحدهای سازمانحوزه ریاسترئیس سازمانحوزه مدیرکل سازماناداره امور بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست و انرژیاداره طرحها و برنامه هااداره آموزش ، پژوهش و فناوریمعاونت توسعه مدیریت و منابعمعاون توسعه مدیریت و منابعگروه نوسازی و تحول اداریاداره منابع انسانی و پشتیبانیاداره امور مالیمعاونت امور بازرگانی و توسعه تجارتمعاون امور بازرگانی و توسعه تجارتاداره امور اصناف و تشکلهااداره بازرگانی داخلیاداره بازرگانی خارجیاداره فرشمعاونت امور صنایعمعاون امور صنایعاداره امور صنایع فلزیاداره امور صنایع غیرفلزیمعاونت امور معادن و صنایع معدنیمعاون امور معادن و صنایع معدنیاداره امور معادناداره امور صنایع معدنیمعاونت نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگانزیر پرتال شهرستانهاشهرستان ابهرشهرستان خرمدرهشهرستان طارمشهرستان ماهنشانشهرستان ایجرودشرح وظایف سازمانماموریت هاخدمات سازمانمیزخدمتمعرفی فرآیندهای سازمانیمیز خدمت الکترونیکیلیست دفاتر پیشخوانمجموعه فلوچارتهای خدمات سازمانبیانیه توافق سطح خدمتپرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوعمعرفی خدمات سازمانخدمات دستگاه در سامانه ملی خدمات دولتراهنمای سریع ارباب رجوعخدمات الکترونیکیفرم پذیرش کار آموزدریافت فرمهای سازمانیتسهیلات و سرمایه گذاریقوانین، مقررات، بخش نامه ها و رویه هانحوه محاسبه مالیاتها،عوارض و حقوق دولتاطلاعات استانصنعت، معدن و تجارت استان در یک نگاهبرنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت استانمزیتهای صنعت، معدن تجارت استاناولویتها و فرصتهای سرمایه گذاری استانآمار و اطلاعات صنعت، معدن و تجارت محدوده های معدنی استان واحدهای صنعت، معدن و تجارت استانمراحل واردات و صادراتنقشه استاناخبار و اطلاع رسانیاخباراطلاعیه هاتقویم نمایشگاهی مصوب سال پیشگیری ،نظارت و مقابله با فسادیادداشتهای خبری صعود چهل سالهفیش حقوقی ریاست سازماناستانداردهاراهبرد مشارکتبیانیه حریم خصوصیبیانیه توافق سطح خدمتدستورالعمل بروز رسانی پرتالارتباط با ماملاقات مردمی ریاست سازمانتماس با سازمانشماره تلفنهای داخلیپلهای ارتباطی سازمانپرسشهای متداولتالار گفتگونظر سنجینظر سنجی در مورد واحدهای سازمان نظرات مردمی روی پیشنویس های سیاسی و مقررات استانیبازرس ویژه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجاناقلام اساسی به وفور در بازار زنجان موجود استافزایش چشمگیر مراجعه زنجانی ها به سامانه بهره برداری از واحد بزرگ صنعتی با سرمایه گذاری هزار میلیارد ریال در استان زنجانفعالیت واحد نساجی در استان زنجانتصویب ایجاد شهرک صنفی پوشاک و شهرک تخصصی مصالح ساختمانی در شهرستان خدابنده هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری طرح های صنعتی در استان زنجانبرگزاری مزایده مصالح سنگی آهکیاعلام مهلت ثبت اطلاعات فروش ریالی صادر کنندگانلزوم اخذ شناسه برای لوازم خانگی ، برقی و الکترونیکتعهدات ارزی سال و شرایط بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی پربازدیدترین اخبار رشد درصدی سرمایه گذاری طرح های صنعتی در استان زنجان رشد درصدی اشتغالزایی واحدهای صنعتی در استان زنجان جهاد کشاورزی متولی تامین ، توزیع و قیمت گذاری مرغآرشیو اخباراقلام اساسی به وفور در بازار زنجان موجود استرئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان اعلام کرد هم اکنون اقلام اساسی در بازار به وفور موجود است و هیچگونه کمبودی در این خصوص در استان وجود ندارد افزایش چشمگیر مراجعه زنجانی ها به سامانه معاون نظارت ، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان اعلام کرد در سال جاری تاکنون شاهد افزایش چشمگیر مراجعه مردم استان زنجان به سامانه و ارسال تا پایان سال جاری صورت می گیرد؛بهره برداری از واحد بزرگ صنعتی با سرمایه گذاری هزار میلیارد ریال در استان زنجانمعاون امور صنایع سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان اعلام کرد پیش بینی می گردد تا پایان سال ، شاهد تکمیل و بهره برداری از طرح بزرگ صنعتی در استان با سرمایه گذاری بالغ بر هزار فعالیت واحد نساجی در استان زنجانرئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان اعلام کرد هم اکنون واحد نساجی در استان زنجان در حال فعالیت هستند تصویب ایجاد شهرک صنفی پوشاک و شهرک تخصصی مصالح ساختمانی در شهرستان خدابندهرئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان از ایجاد شهرک صنفی پوشاک و شهرک تخصصی مصالح ساختمانی قطعات بتنی در شهرستان خدابنده خبر داد هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری طرح های صنعتی در استان زنجانرئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان اعلام کرد طی دو ماهه نخست سال جاری سرمایه گذاری پیش بینی شده برای طرح های صنعتی استان بالغ بر هزار و میلیارد ریال می باشد برگزاری مزایده مصالح سنگی آهکیمزایده مصالح سنگی آهکی در استان زنجان برگزار می گردد تعهدات ارزی سال و شرایط بهره مندی از نرخ صفر مالیاتیمهلت زمان ایفای تعهدات ارزی سال تا پایان تیر ماه سالجاری می باشد توزیع بیش از هزار تن اقلام اساسی در ماه مبارک رمضان در استان زنجانرئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان اظهار داشت هزار و تن شکر ، قند ، گوشت ، برنج و روغن خوراکی در ایام ماه مبارک رمضان در استان توزیع گردید در قالب اجرای طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان ؛ فقره پرونده تخلف صنفی در استان زنجان تشکیل شدمعاون بازرسی ، نظارت و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان اعلام کرد در قالب اجرای طرح تشدید بازرسی در ایام ماه مبارک رمضان ، پرونده تخلف صنفی در استان خدمات مرتبط با تسهیل کسب و کارخدمات مرتبط با تسهیل کسب و کاریکی از اولویتهای این دستورالعمل برای تغییر، بهبود خدمات ارائه شده به شهروندان و کسب و کار است با توجه به روی کرد “کاربر محور”، که به معنای تغییر از ” دولت اداری “به” دولت سرویس گرا” است تلاشهای زیادی در این زمینه صورت گرفته است جهت گیری در سالهای اخیر، در درجه اول با تمرکز بر ایجاد محتوای و خدمات در دسترس آنلاین و مرتب سازی آنها به گونه ای است که نشاندهنده نیازهای کاربر از ارائه دهنده خدمات است در زیر نمونه این خدمات آورده شده است » دفاتر پیشخوان» دفاتر پیشخوانفهرست خدماتخدمات مرتبط با رونق تولید جهشخدمات مرتبط با رونق تولید جهشیکی از اولویتهای این دستورالعمل برای تغییر، بهبود خدمات ارائه شده به شهروندان و کسب و کار است با توجه به روی کرد “کاربر محور”، که به معنای تغییر از ” دولت اداری “به” دولت سرویس گرا” است تلاشهای زیادی در این زمینه صورت گرفته است جهت گیری در سالهای اخیر، در درجه اول با تمرکز بر ایجاد محتوای و خدمات در دسترس آنلاین و مرتب سازی آنها به گونه ای است که نشاندهنده نیازهای کاربر از ارائه دهنده خدمات است در زیر نمونه این خدمات آورده شده است » دفاتر پیشخوان» دفاتر پیشخوانفهرست خدماتخدمات مرتبط با رونق تولید جهش تولیدخدمات مرتبط با رونق تولید جهش تولیدیکی از اولویتهای این دستورالعمل برای تغییر، بهبود خدمات ارائه شده به شهروندان و کسب و کار است با توجه به روی کرد “کاربر محور”، که به معنای تغییر از ” دولت اداری “به” دولت سرویس گرا” است تلاشهای زیادی در این زمینه صورت گرفته است جهت گیری در سالهای اخیر، در درجه اول با تمرکز بر ایجاد محتوای و خدمات در دسترس آنلاین و مرتب سازی آنها به گونه ای است که نشاندهنده نیازهای کاربر از ارائه دهنده خدمات است در زیر نمونه این خدمات آورده شده است » دفاتر پیشخوان» دفاتر پیشخوانفهرست خدماتفرمها و فرآیندهای سازمانیفرمها و فرآیندهای سازمانییکی از اولویتهای این دستورالعمل برای تغییر، بهبود خدمات ارائه شده به شهروندان و کسب و کار است با توجه به روی کرد “کاربر محور”، که به معنای تغییر از ” دولت اداری “به” دولت سرویس گرا” است تلاشهای زیادی در این زمینه صورت گرفته است جهت گیری در سالهای اخیر، در درجه اول با تمرکز بر ایجاد محتوای و خدمات در دسترس آنلاین و مرتب سازی آنها به گونه ای است که نشاندهنده نیازهای کاربر از ارائه دهنده خدمات است در زیر نمونه این خدمات آورده شده است » دفاتر پیشخوان» دفاتر پیشخوانفهرست خدماتمیز خدمت الکترونیکمیز خدمت الکترونیکیکی از اولویتهای این دستورالعمل برای تغییر، بهبود خدمات ارائه شده به شهروندان و کسب و کار است با توجه به روی کرد “کاربر محور”، که به معنای تغییر از ” دولت اداری “به” دولت سرویس گرا” است تلاشهای زیادی در این زمینه صورت گرفته است جهت گیری در سالهای اخیر، در درجه اول با تمرکز بر ایجاد محتوای و خدمات در دسترس آنلاین و مرتب سازی آنها به گونه ای است که نشاندهنده نیازهای کاربر از ارائه دهنده خدمات است در زیر نمونه این خدمات آورده شده است » دفاتر پیشخوان» دفاتر پیشخوانفهرست خدماتخدمات غیر الکترونیک حضوری خدمات غیر الکترونیک حضوری یکی از اولویتهای این دستورالعمل برای تغییر، بهبود خدمات ارائه شده به شهروندان و کسب و کار است با توجه به روی کرد “کاربر محور”، که به معنای تغییر از ” دولت اداری “به” دولت سرویس گرا” است تلاشهای زیادی در این زمینه صورت گرفته است جهت گیری در سالهای اخیر، در درجه اول با تمرکز بر ایجاد محتوای و خدمات در دسترس آنلاین و مرتب سازی آنها به گونه ای است که نشاندهنده نیازهای کاربر از ارائه دهنده خدمات است در زیر نمونه این خدمات آورده شده است » دفاتر پیشخوان» دفاتر پیشخوانفهرست خدماتخدمات خدمات یکی از اولویتهای این دستورالعمل برای تغییر، بهبود خدمات ارائه شده به شهروندان و کسب و کار است با توجه به روی کرد “کاربر محور”، که به معنای تغییر از ” دولت اداری “به” دولت سرویس گرا” است تلاشهای زیادی در این زمینه صورت گرفته است جهت گیری در سالهای اخیر، در درجه اول با تمرکز بر ایجاد محتوای و خدمات در دسترس آنلاین و مرتب سازی آنها به گونه ای است که نشاندهنده نیازهای کاربر از ارائه دهنده خدمات است در زیر نمونه این خدمات آورده شده است » دفاتر پیشخوان» دفاتر پیشخوانفهرست خدماتخدمات خدمات یکی از اولویتهای این دستورالعمل برای تغییر، بهبود خدمات ارائه شده به شهروندان و کسب و کار است با توجه به روی کرد “کاربر محور”، که به معنای تغییر از ” دولت اداری “به” دولت سرویس گرا” است تلاشهای زیادی در این زمینه صورت گرفته است جهت گیری در سالهای اخیر، در درجه اول با تمرکز بر ایجاد محتوای و خدمات در دسترس آنلاین و مرتب سازی آنها به گونه ای است که نشاندهنده نیازهای کاربر از ارائه دهنده خدمات است در زیر نمونه این خدمات آورده شده است » دفاتر پیشخوان» دفاتر پیشخوانفهرست خدمات اطلاعیه هاهمایش ها و سخنرانی هامزایده ها ، مناقصه ها ، فراخوانارتباط با ریاست اطلاعیه ها اسناد مزایده عمومی محدوده های معدنی سازمان صمت زنجان کاهش مصرف انرژی سالانه تمدید قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور برگزاری مزایده مصالح سنگی آهکی آگهی مزایده عمومی محدوده های معدنی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان زنجان ثبت نام در سامانه جامع انبار ها فهرست کاملهمایش ها و سخنرانی ها برگزاری اولین نمایشگاه نیازمندی های وارداتی و فرصت های ساخت داخل استان زنجانفهرست کاملمزایده ها ، مناقصه ها ، فراخواناسناد مزایده عمومی محدوده های معدنی سازمان صمت زنجانآگهی مزایده عمومی محدوده های معدنی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان زنجانسازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان درنظردارد نسبت به برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای تعدادی ازمحدوده های معدنی اکتشافی، بهره برداری، گواهی کشف و مجوز برداشت درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس اقدام نماید متقاضیان می توانند ازساعت صبح روز جمعه مورخ لغایت ساعت روز پنج شنبه مورخ نسبت به ارائه قیمت در سامانه اقدام نمایند زمان پازگشایی پاکات و اسناد مزایده روز دوشنبه مورخه راس ساعت صبح در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان می باشد متقاضیان محترم می بایست جهت شرکت درمزایده نسبت به ثبت نام درسامانه مذکور و تهیه گواهی امضاء الکترونیکی توکن از دفاتر منتخب پیشخوان دولت اقدام و در مزایده بصورت الکترونیکی از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شرکت نمایند متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص این سامانه می توانند با شماره تماس پشتیبانی سامانه ستاد تماس حاصل نموده و صرفاً جهت اطلاع ومشاهده اطلاعات مزایده از روز جمعه مورخ به آدرس الکترونیکی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان مراجعه نمایند متقاضیان می بایست تمامی مدارک مورد نیاز را با امضا دیجیتال و از طریق سامانه ستاد بارگذاری و ارسال نمایند ضمناً نقشه محدوده های معدنی براساس کد کاداستر اعلام شده درمزایده درسامانه کاداستر معادن کشور به نشانی درقسمت نقشه قابل مشاهده می باشد تذکر کلیه فرایند برگزاری مزایده به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه ستاد بوده و هیچگونه مدرک فیزیکی توسط سازمان اخذ نخواهد شد روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت استان زنجانسازمان برگزار کننده سازمان صنعت معدن و تجارت استان زنجان سازمان صنعت،معدن و تجارت استان زنجان وضعیت مناقصه مزایده در حال برگزاریتاریخ انتشار دومین مزایده عمومی محدوده های اکتشافی و معدنی استان زنجان در سال سازمان برگزار کننده سازمان صنعت معدن و تجارت استان زنجان سازمان صنعت،معدن و تجارت استان زنجان وضعیت مناقصه مزایده برگزار شدهتاریخ انتشار اولین مزایده عمومی محدوده های اکتشافی و معدنی استان زنجان در سال سازمان برگزار کننده سازمان صنعت معدن و تجارت استان زنجان سازمان صنعت،معدن و تجارت استان زنجان وضعیت مناقصه مزایده برگزار شدهتاریخ انتشار استعلام بهای بهسازی کیلومتر و آسفالت بخشی از راه جاده بیجار روستای دورانسازمان برگزار کننده سازمان صنعت معدن و تجارت استان زنجان سازمان صنعت،معدن و تجارت استان زنجان وضعیت مناقصه مزایده برگزار شدهتاریخ انتشار فروش دو دستگاه خودرو مزدا دو کابین اسقاطیسامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به منظور انجام کلیه معاملات دستگاه های اجرایی مزایده و مناقصه در بستر وب طراحی شده است مقرر گردیده کلیه مراحل مناقصه از مرحله درخواست خرید تا پرداخت وجه و مزایده از مرحله ثبت آگهی تا دریافت وجه در این سامانه انجام گیرد آدرس سامانه ستاد سازمان برگزار کننده سازمان صنعت معدن و تجارت استان زنجان سازمان صنعت،معدن و تجارت استان زنجان وضعیت مناقصه مزایده برگزار شدهتاریخ انتشار فهرست کاملارتباط با ریاست ناصر فغفوری ارسال پیام آمار و فرآوری دادهگزارشات روزانه گزارشات ماهانهگزارشات سالانه پایگاه اطلاعات ظرفیت‌های تولید و تجارتگزارشات تحلیلی موردیسری زمانی گزارش های بین المللیگزارش صنایع منتخب به روایت آمار و اطلاعاتفهرست کاملعملکردها و دستاوردهاهشتمین جشنواره پژوهش و فناوری و پنجمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری طرح توانمند سازی تولید و توسعه اشتغال پایدار تاپ اولویت های پژوهشی تفاهم نامه هامقالات و تحقیقاتطرح ملی سنجش بلوغ فناوری اطلاعات و ارتباطات در بنگاههای صنعتی، معدنی و تجاری کشورفراخوان چهارمین نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت، معدن و تجارتفهرست کاملدیدار رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان با صنعتگران شهرستان خدابنده طی مراسمی با حضور مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران از صادرکنندگان برتر استان زنجان تجلیل شد این مراسم با حضور نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه زنجان ، استاندار زنجان، مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران، رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان و فعالین بخش خصوصی برگزار گردید در این مراسم از صادرکنندگان برتر استان در سال های و تجلیل بعمل آمد شایان ذکر است واحدهای صنایع خالص سازان ، گسترش صنایع روی ایرانیان ، صانع روی ، کالسیمین ، ایران ترانسفو، مینو ،فرزام تجارت ، ترانسفورماتور توزیع زنگان ، شیر پاستوریزه پگاه ، سیم و کابل ابهر و سیلیس آرا به عنوان صادر کنندگان برتر سال انتخاب و تجلیل شدند همچنین شرکت های شیر پاستوریزه پگاه ، صنایع خالص سازان روی ، ایران ترانسفو ، مینو ، توسعه صنایع روی خاور میانه ، مجتمع فولاد البرز غرب ، روی پردازان ایرانیان ، یاشیل قطره ، روی گداز ، فرآوری مواد معدنی و سیلیس آرا به عنوان صادرکنندگان برتر سال انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفتند بازدید معاونین محترم سازمان حمایت مصرف کننده گان و تولید کنندگان از فروشگاه رفاه و شرکت پگاه و شرکت مینوبازدید معاونین محترم سازمان حمایت مصرف کننده گان و تولید کنندگان از فروشگاه رفاه و شرکت پگاه و شرکت مینودیدار حجت الاسلام باقری نماینده محترم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با رییس سازمان دیدار حجت الاسلام باقری نماینده محترم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با رییس سازمان صنعت معدن و تجارتنخستین پایانه صادراتی تخصصی فرش دستباف کشور در استان زنجان افتتاح شدبا حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری ، معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران ، رییس مرکز ملی فرش ایران ، استاندار زنجان و جمعی از مسئولین استان و فعالین بخش خصوصی نخستین پایانه صادراتی تخصصی فرش دستباف کشور در استان زنجان افتتاح شد تجلیل از سازمان صنعت معدن و تجارت استان زنجان به عنوان دستگاه برتر در حمایت از سرمایه گذاری و رفع موانع تولید در شانزدهمین جشنواره شهید رجایی استان که با حضور استاندار زنجان و تنی چند از مسئولین استان برگزار شد، برترین دستگاه های اجرایی در بررسی عملکرد شاخص های مختلف معرفی شدند و از سازمان صنعت معدن و تجارت استان به عنوان دستگاه برتر در بعد حمایت از سرمایه گذاری و رفع موانع تولید تجلیل شد جلسه شورای هم خانواده با حضور رییس سازمان زمین شناسی و امور اکتشافات معدنی نشست خبری رییس سازمان صنعت معدن و تجارت با خبرنگاران استان زنجانبا حضور معاون وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء ، نماینده مردم شهرستان ماهنشان در مجلس شورای اسلامی ، استاندار زنجان و جمعی از مدیران دستگاههای دولتی و بخش خصوصی ، معدن زیرزمینی سولفورهبا حضور معاون وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء ، نماینده مردم شهرستان ماهنشان در مجلس شورای اسلامی ، استاندار زنجان و جمعی از مدیران دستگاههای دولتی و بخش خصوصی ، معدن زیرزمینی سولفوره انگوران در شهرستان ماه‌نشان افتتاح شد نشست خبری معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس هیات عامل ایمیدرو و ریس سازمان صنعت معدن و تجارت با خبرنگاران استان زنجان آرشیو گالریاوقات شرعیامروز برابر با اوقات شرعیاراکاردبیلارومیهاصفهاناهوازایلامبجنوردبندرعباسبوشهربیرجندتبریزتهرانخرم آبادرشتزاهدانزنجانساریسمنانسنندجشهرکردشیرازقزوینقمکرجکرمانکرمانشاهمشهدهمدانیاسوجیزدگرگانسامانه تدارکات الکترونیکی دولتقوانین، مقررات و بخشنامه هااستراتژی های آینده مکاتبات، پیشنهادها انتقادات و شکایاتمقالات و نشریات سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان زنجانآدرس زنجان اتوبان بهمن مجتمع ادارت میدان سرباز گمنام سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان ساختمان شهید عبداله بسطامیان تلفن پست الکترونیک پیوندهاپیشخوان مجوزهای کشورمرکز ملی پایش محیط کسب و کارفرمانداری شهرستان طارمفرمانداری ماهنشانفرمانداری خرمدرهفرمانداری شهرستان ابهرپایگاه اطلاع رسانی نماز جمعه ابهرسامانه مدیریت صدور مجوز شرکت های پخشسامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمندسازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگانسامانه کاداسترسازمان نظام مهندسی معدنسامانه بهین یابسامانه یکپارچه مجوزها سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا سامانه جامع تجارت اتاق تعاون استان زنجانسامانه اصناف مجموع بازدیدها تعداد بازدید امروز تعداد بازدید دیروز تعداد بازدید هفته تعداد بازدید ماه آخرین به روزرسانی کلیه حقوق محفوظ و متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد مجری پورتال سامان اندازه فونت بزرگنمایی فاصله خطوط عدم نمایش تصاویر تضاد رنگ ها سیاه و سفید نمایش لینک ها خواندن متونصفحه مناسب سازی شدهبرگشت بازنشانی همه لطفا این مورد را مشخص فرمایید زمان معتبر نمی باشد تاریخ معتبر نمی باشد عدد معتبر نمی باشد این فیلد بایستی به فرمت ایمیل باشد آدرس وب سایت نامعتبر است مقادیر برخی از فیلدها تغییر کرده است ، در صورت خروج از صفحه بدون ثبت ، تغییرات نادیده گرفته خواهد شد آیا از حذف اطمینان دارید؟ موردی یافت نشد یک گزینه را انتخاب کنید فایلهای شما در حال ارسال است، لطفا منتظر بمانید موارد زیر در فرم به صورت صحیح وارد نشده است امکان افزودن ردیف جدید وجود ندارد

تنوع ارائه در قلب بازار
افشارنژاد خراسان

لوشان قزوین

البرز الکتریک

سیمیا

کرمان و کاویان

نور زنجان

سیم و کابل کمان

پرتو الکتریک

لگراند

نگزنس

بلدن

رسانا کابل

کابل مازندران

کابل دماوند

درباره ما

قیمت فروش  قیمت همکار سیم و کابل مجموعه ی کابل لِنا از سال ۱۳۸۹ در بازار الکتریک واقع در لاله زار جنوبی فعالیت خود را آغاز کرده است.با گذشت یک دهه از فعالیت خود با اکثر کارخانه های معتبر سیم و کابل در ارتباط مستقیم بوده و با پروژه های شاخص کشور افتخار‌همکاری داشتیم.شایان به ذکر‌ است مجموعه ی کابل لِنا فقط سیم و‌کابل های استاندارد همراه تاییدیه اداره برق را به فروش می رساند. این‌مجموعه علاوه بر عرضه انواع سیم و کابل های مسی و آلومینیوم،کابل های مخابراتی و شبکه را هم در سبد کالایی خود قرار داده است.