جستجو برای پایگاه اطلاع رسانی معاملات شرکت ماد:


صفحه اصلی انواع قراردادها قوانین و مقررات جستجو معامله فراخوان آرشیو کلیه فراخوان ها کلیه معاملات کلیه فراخوان ها عنوان اطلاعیه مناقصه خرید بشکه روغن توربینتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت توليد نيروی برق رامينمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات پیوست ها عنوان اطلاعیه شناسایی و ارزیابی صلاحیت سرمایه گذاران برای واگذاری نیروگاه هاتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتیمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات پیرو اطلاعیه های قبلی به آگاهی می رساند، مهلت ارسال اسناد تکمیل شده تا مورخ تمدید می گرددپیوست ها عنوان اطلاعیه مزایده فروش قلم انواع ضایعات تولید نیروی برق لوشان سهامی عام تاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت توليد نيروی برق لوشانمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات جهت دریافت اسناد مزایده به سمانه تدارکات الکترونیک دولت با شماره مراجعه گرددپیوست ها آگهی عنوان اطلاعیه طراحي، تأمين تجهيزات و نصب سيستم خنک کن مدیای ثابت بالادستی جهت خنک سازی هوای ورودی به واحدهای گازي نيروگاه ایسینتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت توليد نيروی برق بندرعباسمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات مناقصه شماره م پیوست ها آگهی عنوان اطلاعیه آگهی مناقصه عمومی دو مرحله اي شماره خرید وتعویض لوله واتصالات مسیر خنک کاری واحدهای نيروگاه گازی صوفیان تاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات محل دريافت اسناد مناقصه سايت این شرکت به آدرس محل تسليم پيشنهادات امور بازرگاني شركت واقع در تبريز – كيلومتر جاده آذرشهر شركت مديريت توليد برق آذربايجانشرقي تلفن تماس و – واحد مناقصات پیوست ها آگهی مناقصه عمومی دو مرحله اي شماره عنوان اطلاعیه خريد لوازم يدكي واحد گازي نيروگاه شهيد سليمي نكاتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمیمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات پیوست ها آگهی عنوان اطلاعیه بازسازی ورنگ آمیزی مخزن مازوت و رنگ آمیزی دودکش مناقصه شماره تاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مدیریت تولید شهید مفتحمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات براساس آگهی پیوست ها آگهي مناقصه رنگ آميزي مخزن و دودكش عنوان اطلاعیه الحاقیه تغییر برنامه زمانی مناقصه آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره م ع موضوع خرید عدد ست پیچ کوپلینگ لود مولدهای تاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مدیریت تولید برق یزدمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات مهلت دریافت اسناد و ارایه پیشنهاد تا مورخ تمدید گردید پیوست ها الحاقيه تغيير برنامه زمان بندي مناقصه عنوان اطلاعیه تجدید مناقصه خرید لوزام روشنایی تاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت توليد نيروی برق رامينمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس انجام خواهد شد پیوست ها عنوان اطلاعیه نصب، تست و راه اندازی آنالایزرهای آنلاین دود واحدهای و نیروگاه رامینتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت توليد نيروی برق رامينمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس انجام خواهد شد پیوست ها آگهی مناقصه آنالایزر عنوان اطلاعیه تهیه و ساخت تسمه های نگهدارنده بویلر واحد شماره تاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مدیریت تولید برق اهوازمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات تذكر مهم هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند پیوست ها عنوان اطلاعیه برگزاری آیتم لوازم یدکی شامل اقلام مکانیک ، ابزاردقیق و الکتریک تاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مدیریت تولید برق شازندمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات برگزاری آیتم لوازم یدکی شامل اقلام مکانیک ، ابزاردقیق و الکتریک پیوست ها آگهي مناقصه ها عنوان اطلاعیه ارزيابی صلاحيت سرمايه گذاران بخش غيردولتی احداث و بهره برداری نيروگاه های حرارتی بزرگتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتیمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات شماره فراخوان در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات می باشد جهت دریافت فایل اسناد به پایگاه مذکور مراجعه نمایید پیوست ها اسناد شناساي عنوان اطلاعیه مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره موضوع تهیه،طبخ و توزیع غذای کارکنان شرکت مدیریت تولید برق لوشان تاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مدیریت تولید نیروی برق لوشانمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات دستگاه مناقصه گزار شركت مديريت توليد برق لوشان، به نشاني كيلومتر جاده قديم رشت قزوين، نيروگاه شهيد بهشتي لوشان صندوق پستي به شماره تلفن امور بازرگاني و مركز مخابرات و تلفكس تائیدیه فکس موضوع مناقصه مناقصه شماره موضوع تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان شرکت مدیریت تولید برق لوشان نوع مناقصه محدود  عمومي  يك مرحله اي  دو مرحله اي  مبلغ تضمين شركت درمناقصه مبلغ ریال به حروف هشتصد میلیون ریال و به شرح بند دستورالعمل به پيشنهاددهندگان به پيوست مهلت و نحوه خريد اسناد مناقصه در صورت تمايل به شركت در مناقصه نماینده شركت مناقصه گر می بایست حداكثر تا پايان وقت اداري ساعت روز دوشنبه با در دست داشتن معرفي نامه و فيش واريزي به مبلغ ریال به حروف پانصد هزار ریال به حساب سيباي به شماره بانك ملي ایران شعبه نیروگاه شهید بهشتی جمال آباد لوشان كدشعبه در وجه شركت مديريت توليد برق لوشان، به امور بازرگاني شركت مناقصه گزار به نشانی كيلومتر جاده قديم قزوين رشت ، شركت مديريت توليد برق لوشان مراجعه و اسناد دریافت نماید مهلت و نحوه تسليم پيشنهادات شركت مناقصه گر بايد پيشنهاد خود را در يك نسخه تهيه و در يك پاكت سربسته لاك و مهر شده كه محتوي سه پاكت جداگانه الف و ب و ج مي باشد به شرح پيوست تنظيم و حداكثر تا ساعت روز شنبه مورخ به امور بازرگانی شركت مديريت توليد برق لوشان واقع در كيلومتر جاده قديم قزوين به رشت، شركت مديريت توليد برق لوشان تسليم و رسيد دريافت‌ دارند روي پاكت فوق الذكر بايد موضوع مناقصه، نام و نشاني پيشنهاد دهنده و تاريخ تسليم پيشنهاد نوشته شود تاريخ و محل بازگشايي پاكات الف و ب پيشنهادات‌ واصله رأس ساعت صبح روز شنبه مورخ بازگشایی خواهد شد حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان آنان با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه گشايش پيشنهادها، آزاد مي‌باشد بدیهی است زمان جلسه بازگشایی پاکت ج پیشنهاد قیمت در جلسه اول اعلام خواهد گردید پیوست ها عنوان اطلاعیه مناقصه عمومی دو مرحله ای مهندسی معکوس و ساخت یک دستگاه سیستم سانتریفیوژ روغن توربین بخار نیروگاه بندرعباس به صورت کلید در دستتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت توليد نيروی برق بندرعباسمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات مناقصه شماره م پیوست ها آگهی عنوان اطلاعیه ، تجدید ساخت و نصب یک دستگاه رکتیفایر مربوط به سیستم آب ژاول سازی نیروگاه بندرعباستاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگانمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات پیوست ها عنوان اطلاعیه خرید لوله های کندانسور نیروگاهی تاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت توليد نيروی برق رامينمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس انجام خواهد شدپیوست ها آگهی عنوان اطلاعیه خرید قطعات مورد نیاز تعمیرات واحدهای و نیروگاه افق ماهشهر فاز تاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت توليد نيروی برق رامينمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس انجام خواهد شد وپیوست ها آگهی عنوان اطلاعیه خرید تن ورق های فولادی لایه گرم ایر هیتر مورد نیاز واحدهای بخار نیروگاه شهید سلیمی نکتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمیمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد دولتپیوست ها عنوان اطلاعیه مناقصه عمومی خريد عدد ست با رديف چيني پيچ و مهره كوپلينگ لود مولدهاي تاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مدیریت تولید برق یزدمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات دریافت اسناد از سایت شرکت مدیریت تولید برق یزد پیوست ها آگهي مناقصه خريد عدد پيچ كوپلينگ عنوان اطلاعیه اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی تامین نیروی انسانی جهت حفظ و نگهداری فضای سبز تاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مدیریت تولید برق شازندمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی تامین نیرو جهت حفظ و نگهداری فضای سبزپیوست ها آگهي مناقصه عنوان اطلاعیه آگهی مناقصه خرید تعداد عدد فوم کارت و عدد کارت الکترونیکی تاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مدیریت تولید برق شازندمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات پیوست ها عنوان اطلاعیه مناقصه بازسازی قطعات داغ نیروگاه گازی قاینتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی معاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات مطابق اسناد مناقصهپیوست ها عنوان اطلاعیه تامین نیروی انسانی برای اجرای فعالیتهای نگهداری و تعمیرات جاری و میاندوره ای واحدهای بخار و سیکل ترکیبی و توربین انبساطی و تاسیسات عمومی نیروگاه شهید سلیمی نکاتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمیمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات درج در روزنامه جمهوری اسلامیپیوست ها عنوان اطلاعیه بازسازی پمپ های سوخت واحدهای گازی نیروگاههای زاهدان و کنارک تاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستانمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات پیوست ها آگهي مناقصه عنوان اطلاعیه تمدید مدت ارسال اسناد تکمیل شده شناسایی سرمایه‌گذاران جهت واگذاری و توسعه نیروگاه های سیکل ترکیبیتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتیمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات زمان ارسال اسناد تکمیل شده تا تاریخ تمدید گردید پیوست ها اسناد نهایی عنوان اطلاعیه خرید با نظارت بر ساخت یک دست کامل پره‌هاي ثابت و متحرک ردیف اول توربين گازي تاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت توليد نيروی برق تهرانمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات کلیه مراحل مناقصه در سامانه ستاد ایران صورت می گیردپیوست ها آگهی فراخوان عنوان اطلاعیه استعلام خرید عدد کوپلینگ تاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مدیریت تولید برق بعثتمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات جهت دریافت اسناد با شماره تماس حاصل فرمائیدپیوست ها عنوان اطلاعیه خرید فلاکسیبل لاستیکی کندانسور واحد نیروگاه اصفهانتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت توليد نيروی برق اصفهانمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات پیوست ها عنوان اطلاعیه خرید باتری صنعتی با قابلیت استارت موتور در خط به تعداد سلتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت توليد نيروی برق اصفهانمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات پیوست ها عنوان اطلاعیه ساخت تجهیز و تعمیرات مربوط به چهار دستگاه الکتروموتور نیروگاه اصفهانتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت توليد نيروی برق اصفهانمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات با ارزیابیپیوست ها عنوان اطلاعیه آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی فشرده خرید گیربکس فن برج خنک کن نیروگاه شهید بهشتی لوشانتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت توليد نيروی برق لوشانمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات شرکت تولید نیروی برق لوشان سهامی عام در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی فشرده یک مرحله ای خرید گیربکس فن برج خنک کن نیروگاه شهید بهشتی لوشان از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ستاد ، با شماره برگزار نمایدپیوست ها آگهی عنوان اطلاعیه خريد تن اسيد سولفوريك مورد نياز واحدهاي بخار و سيكل تركيبي نيروگاه شهيد سليمي نكتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمیمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات پیوست ها عنوان اطلاعیه خريد تن نمك دانه بندي شده واحد هاي بخار و مقدار تن نمك دانه بندي شده مصرفي سيكل تركيبي نيروگاه شهيد سليمي نكاتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمیمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات پیوست ها عنوان اطلاعیه ساخت عدد پره ثابت رديف يك توربين فشار ضعيف واحد بخار نيروگاه شهيد سليمي نكاتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمیمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات پیوست ها عنوان اطلاعیه بازسازی کوئل شفت های مستعمل واحدهای گازی نیروگاههای استان سیستان و بلوچستانتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستانمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات پیوست ها آگهي مناقصه عنوان اطلاعیه تهیه و اجرای پوشش فایبر گلاس سل های و شیمیایی تاسیسات ساحلی تاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مدیریت تولید برق اهوازمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات تذكر مهم هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند پیوست ها عنوان اطلاعیه ارزیابی کیفی شرکت های مهندس مشاور جهت خرید، خدمات نظارت بر تعمیرات و بهره برداری واحد های نیروگاه شهید مفتحتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتحمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات پیوست ها آگهی عنوان اطلاعیه خرید فیلتر ایراینتیک و پیش فیلتر نمدی جهت نیروگاه سیکل ترکیبی بمپورتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستانمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات پیوست ها آگهي مناقصه عنوان اطلاعیه خرید متر کابل فشار قوی نیروگاه شهید سلیمی نکا تاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمیمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات پیوست ها عنوان اطلاعیه ساخت،آزمایش نصب و راه اندازی سیستم سوپروایزری توربین واحد مگاواتی نیروگاه اصفهانتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت توليد نيروی برق اصفهانمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات پیوست ها عنوان اطلاعیه خرید ریتیوب دو دستگاه هیتر فشار قوی نیروگاه اصفهانتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت توليد نيروی برق اصفهانمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات پیوست ها عنوان اطلاعیه خرید یک مجموعه شامل منبع تغذیه بدون وقفه و اینورتر و یکسوسازتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت توليد نيروی برق اصفهانمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات پیوست ها عنوان اطلاعیه خرید یک مجموعه شامل منبع تغذیه بدون وقفه و اینورتر و یکسوسازتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت توليد نيروی برق اصفهانمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات پیوست ها عنوان اطلاعیه تأمین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت مدیریت تولید برق لوشانتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مدیریت تولید نیروی برق لوشانمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات مدت زمان انجام كار بمدت دوازده ماه تقویمی از زمان مبادله قرارداد زمان فروش اسناد مناقصه از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم بمدت روز كاري پـيشنـهاد دهـندگان بـايستي‌ پيشنهاد خود را براساس شرايط مناقصه تنظيم و حداكثر تا ساعت روز یکشنبه مورخ به امور بازرگانی شركت مديريت توليد برق لوشان واقع در كيلومتر جاده قديم قزوين رشت، شركت مديريت توليد برق لوشان تسليم و رسيد دريافت‌ نمایند پيشنهادات‌ واصله پاکات الف و ب رأس ساعت صبح روز سه شنبه مورخ بازگشایی و به جهت ارزیابی فنی و بازرگانی به کمیته فنی بازرگانی شرکت مدیریت تولید برق لوشان ارجاع خواهد شد حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان آنان با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه گشايش پيشنهادها، آزاد مي‌باشد بدیهی است زمان جلسه بازگشایی پاکت ج پیشنهاد قیمت در جلسه اول اعلام خواهد گردید پیوست ها عنوان اطلاعیه آگهی تجدید مناقصه طبخ و توزیع غذاتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مدیریت تولید برق بیستونمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات پیوست ها تجديد مناقصه طبخ غذا عنوان اطلاعیه خرید کیلو گرم اسید سولفوریک تاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مدیریت تولید برق اهوازمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات تذكر مهم هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند پیوست ها عنوان اطلاعیه خرید کیلوگرم کلرورفریک مایعتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مدیریت تولید برق اهوازمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات تذكر مهم هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند پیوست ها عنوان اطلاعیه مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات حفاظت الکترونیک در نیروگاه رامین فاز اول تاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت توليد نيروی برق رامينمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس انجام خواهد شد پیوست ها آگهی عنوان اطلاعیه خرید کیلوگرم اسید سیتریک تاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مدیریت تولید برق اهوازمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات تذكر مهم هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند پیوست ها عنوان اطلاعیه مناقصه عمومی خريد تعدادي الكترود آنالايزر برند و تاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مدیریت تولید برق یزدمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات دریافت اسناد مناقصه از سایت اینترنتی شرکت مدیریت تولید برق یزد پیوست ها آگهي مناقصه خريد الكترود عنوان اطلاعیه ، ساخت و نصب یک دستگاه رکتیفایر مربوط به سیستم آب ژاول سازی نیروگاه بندرعباس تاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگانمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات پیوست ها عنوان اطلاعیه تجدید مناقصه تهيه ، نصب، اجرا و راه اندازي سيستم حفاظت صاعقه و شبكه زمين منبع سوخت و ايستگاه گاز مولدهاي نيروگاه سيكل تركيبي يزدتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مدیریت تولید برق یزدمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات دریافت اسناد مناقصه از سایت اینترنتی شرکت مدیریت تولید برق یزد به آدرس پیوست ها آگهي تجديد مناقصه آگهي تجديد مناقصه عنوان اطلاعیه مناقصه عمومی دو مرحله ای فشرده جهت خرید با آزمایش یک دست لاینر و ترنزیشن پیس محفظه احتراق توربین گازی تاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت توليد نيروی برق تهرانمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات تمامی مراحل مناقصه در سامانه ستاد ایران صورت می گیردپیوست ها آگهی فراخوان عنوان اطلاعیه مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره موضوع تهیه،طبخ و توزیع غذای کارکنان شرکت مدیریت تولید برق لوشان تاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مدیریت تولید نیروی برق لوشانمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات پیوست ها عنوان اطلاعیه ارزیابی کیفی شرکت های مهندس مشاور جهت خرید خدمات نظارت بر تعمیرات و بهره برداری واحدهای نیروگاه شهید رجاییتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايیمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات کلیه مراحل برگزاری فراخوان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد انجام خواهد شد پیوست ها اگهی ارزیابی عنوان اطلاعیه خرید لوازم روشنایی تاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت توليد نيروی برق رامينمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس انجام خواهد شد پیوست ها آگهی عنوان اطلاعیه مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات حفاظت الکترونیک در نیروگاه افق ماهشهر فاز اول تاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت توليد نيروی برق رامينمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس انجام خواهد شد پیوست ها آگهی عنوان اطلاعیه تجدید سوم مناقصه خرید با نظارت بر ساخت دو سِت نازل مرحله اول و دوم توربین تیپ ترموکوپل متحرک به همراه دیافراگم نیروگاه ری تاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت توليد نيروی برق تهرانمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات تمامی مراحل مناقصه در سامانه ستاد ایران صورت می گیردپیوست ها عنوان اطلاعیه خرید سنسور های واحد بخار نیروگاه شهید بهشتی لوشانتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت توليد نيروی برق لوشانمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه گردد پیوست ها آگهی عنوان اطلاعیه آگهی خرید فلومتر های واحد بخار نیروگاه شهید بهشتی لوشانتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت توليد نيروی برق لوشانمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه گردد پیوست ها آگهی عنوان اطلاعیه تامین دو ست پره های ثابت ردیف دوم توربین گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شهیدرجائیتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايیمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس پیوست ها اگهی عنوان اطلاعیه تامین دو ست پره های ثابت ردیف سوم توربین گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شهیدرجائیتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايیمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس پیوست ها اگهی پره ثابت ردیف سوم عنوان اطلاعیه مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات حجمی شرکت تولید نیروی برق شیروانتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت تولید نیروی برق شیروانمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات پیوست ها آگهی نوبت اول عنوان اطلاعیه تامین یک ست شرود سگمنت مرحله سوم توربین واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شهیدرجائیتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايیمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس پیوست ها اگهی شرود مرحله سوم عنوان اطلاعیه تامین دو ست بسکت سرد واحد های بخار مگا واتی نیروگاه بخار شهیدرجائیتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايیمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس پیوست ها اگهی بسکت عنوان اطلاعیه خرید کیلو گرم هیدرازین هیدراتتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مدیریت تولید برق اهوازمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات تذكر مهم هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند پیوست ها عنوان اطلاعیه شناسایی سرمایه‌گذاران جهت واگذاری و توسعه نیروگاه های سیکل ترکیبی تاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتیمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات پیوست ها آگهی فراخوان اسناد نهایی عنوان اطلاعیه انجام خدمات سيم پيچی مجدد چهار دستگاه روتور ژنراتور مگاوات تيپ هيتاچیتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مدیریت تولید برق ریمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات شرکت کنندگان در مناقصه می توانند خلاصه اسناد را از اين سايت دريافت نموده و در صورت تمايل به شرکت در مناقصه جهت دريافت اسناد مناقصه وارزيابی، با ارائه معرفی نامه کتبی و فيش واريزی به مبلغ ريال به حساب شماره بانک ملی شعبه باقر شهر کد به آدرس تهران – شهرری – جاده قديم قم – باقرشهر– انتهای بلوار فلسطين– شرکت مديريت توليد برق ری نيروگاه گازی – امور بازرگانی وانبار تلفن به داخلی مراجعه فرمايندپیوست ها خلاصه اسناد بارگزاری عنوان اطلاعیه انجام خدمات بازسازی پره های متحرک توربین مولد¬های قدرت در تیپ های مختلفتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مدیریت تولید برق ریمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات شرکت کنندگان در مناقصه می توانند خلاصه اسناد را از اين سايت دريافت نموده و در صورت تمايل به شرکت در مناقصه جهت دريافت اسناد مناقصه وارزيابی، با ارائه معرفی نامه کتبی و فيش واريزی به مبلغ ريال به حساب شماره بانک ملی شعبه باقر شهر کد به آدرس تهران – شهرری – جاده قديم قم – باقرشهر– انتهای بلوار فلسطين– شرکت مديريت توليد برق ری نيروگاه گازی – امور بازرگانی وانبار تلفن به داخلی مراجعه فرمايندپیوست ها خلاصه اسناد نهايي مناقصه پره هاي متحرک عنوان اطلاعیه انجام خدمات بازسازی پره های ثابت و قطعات داغ اتاق احتراق توربین مولد های قدرت در تیپ های مختلفتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مدیریت تولید برق ریمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات شرکت کنندگان در مناقصه می توانند خلاصه اسناد را از اين سايت دريافت نموده و در صورت تمايل به شرکت در مناقصه جهت دريافت اسناد مناقصه وارزيابی، با ارائه معرفی نامه کتبی و فيش واريزی به مبلغ ريال به حساب شماره بانک ملی شعبه باقر شهر کد به آدرس تهران – شهرری – جاده قديم قم – باقرشهر– انتهای بلوار فلسطين– شرکت مديريت توليد برق ری نيروگاه گازی – امور بازرگانی وانبار تلفن به داخلی مراجعه فرمايندپیوست ها خلاصه اسناد نهايي مناقصه پره هاي ثابت و قطعات داغ اتاق احتراق عنوان اطلاعیه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مدیریت تولید برق شازندمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز نیروگاه حرارتی شازندپیوست ها آگهي مناقصه عنوان اطلاعیه بازسازی کوئل شفت و ساخت هاب جهت واحدهای گازی نیروگاههای استان سیستان و بلوچستانتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستانمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات پیوست ها آگهي مناقصه عنوان اطلاعیه انجام خدمات بازسازی پره های ثابت و قطعات داغ اتاق احتراق توربین مولد های قدرت در تیپ های مختلفتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مدیریت تولید برق ریمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات شرکت کنندگان در مناقصه می توانند خلاصه اسناد را از اين سايت دريافت نموده و در صورت تمايل به شرکت در مناقصه جهت دريافت اسناد مناقصه وارزيابی، با ارائه معرفی نامه کتبی و فيش واريزی به مبلغ ريال به حساب شماره بانک ملی شعبه باقر شهر کد به آدرس تهران – شهرری – جاده قديم قم – باقرشهر– انتهای بلوار فلسطين– شرکت مديريت توليد برق ری نيروگاه گازی – امور بازرگانی وانبار تلفن به داخلی مراجعه فرمايندپیوست ها عنوان اطلاعیه انجام خدمات بازسازی پره های متحرک توربین مولد¬های قدرت در تیپ های مختلفتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مدیریت تولید برق ریمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات شرکت کنندگان در مناقصه می توانند خلاصه اسناد را از اين سايت دريافت نموده و در صورت تمايل به شرکت در مناقصه جهت دريافت اسناد مناقصه وارزيابی، با ارائه معرفی نامه کتبی و فيش واريزی به مبلغ ريال به حساب شماره بانک ملی شعبه باقر شهر کد به آدرس تهران – شهرری – جاده قديم قم – باقرشهر– انتهای بلوار فلسطين– شرکت مديريت توليد برق ری نيروگاه گازی – امور بازرگانی وانبار تلفن به داخلی مراجعه فرمايندپیوست ها عنوان اطلاعیه تمدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره موضوع مناقصه واگذاري خدمات مربوط به اياب و ذهاب عمومي پرسنل نيروگاه بناب تاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات تمدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره موضوع مناقصه واگذاري خدمات مربوط به اياب و ذهاب عمومي پرسنل نیروگاه بناب مناقصه گزار شركت مديريت توليد برق آذربايجانشرقي محل دريافت اسناد مناقصه سایت این شرکت به آدرس زمان دریافت اسناد مناقصه از تاریخ چاپ آگهی بمدت یکهفته محل تسليم پيشنهادات امور بازرگاني شركت واقع در کیلومتر جاده تبریز آذرشهر – نیروگاه حرارتی تبریز شماره تماس – پیوست ها آگهی تمدید مناقصه ایاب و ذهاب نیروگاه سهند بناب سال عنوان اطلاعیه مزایده تعداد دو دستگاه خودرو تحدید شده تاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مدیریت تولید برق ریمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات شرکت کنندگان در مزايده می توانند خلاصه اسناد مزايده را از اين سايت دريافت و در صورت تمايل به شرکت در مزايده جهت دريافت اسناد مزايده و بازديد از خودروهای موضوع مزايده با ارائه معرفی نامه کتبی و فيش واريزی به مبلغ ريال به حساب شماره بانک ملی شعبه باقر شهر کد به آدرس تهران – شهرری – جاده قديم قم – باقرشهر– انتهای بلوار فلسطين– شرکت مديريت توليد برق ری نيروگاه گازی – امور بازرگانی وانبار تلفن به داخلی مراجعه نمايند پیوست ها خلاصه اسناد عنوان اطلاعیه تمدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره واگذاري خدمات مربوط به اياب و ذهاب عمومي پرسنل نيروگاههای تبريز و صوفيان شركت مديريت توليد برق آذربايجانشرقي تاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات محل دريافت اسناد مناقصه سایت این شرکت به آدرس زمان دریافت اسناد مناقصه از تاریخ چاپ آگهی بمدت یکهفته محل تسليم پيشنهادات امور بازرگاني شركت واقع در کیلومتر جاده تبریز آذرشهر – نیروگاه حرارتی تبریز شماره تماس – پیوست ها تمدید اگهی مناقصه ایاب و ذهاب نیروگاه تبریز سال عنوان اطلاعیه مناقصه عمومی تهيه ، نصب، اجرا و راه اندازي سيستم حفاظت صاعقه و شبكه زمين منبع سوخت و ايستگاه گاز مولدهاي نيروگاه سيكل تركيبي يزدتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مدیریت تولید برق یزدمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات اسناد مناقصه از سایت شرکت به نشانی قابل دریافت است پیوست ها آگهي مناقصه عنوان اطلاعیه ساخت یک دست از پره های ثابت ردیف و توربین گازی میتسوبیشی مدل تاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت توليد نيروی برق تهرانمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات کلیه مراحا مناقصه در سامانه ستاد ایران صورت می گیرد چاپ آگهی در روزنامه جوانپیوست ها آگهی فراخوان عنوان اطلاعیه فراخوان ارزيابي كيفي جهت تهیه لیست بلند شرکت‌های پیمانکار جهت تعمیر ترانسفورماتورهای نیروگاهیتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتیمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات پیوست ها آگهی عنوان اطلاعیه مناقصه خرید با نظارت بر ساخت یک دست چرخدنده گیربکس واحد آسک به همراه یاتاقان ها تجدید شده تاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مدیریت تولید برق ریمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات شرکت کنندگان در مناقصه می توانند خلاصه اسناد را از اين سايت دريافت نموده و در صورت تمايل به شرکت در مناقصه جهت دريافت اسناد مناقصه وارزيابی، با ارائه معرفی نامه کتبی و فيش واريزی به مبلغ ريال به حساب شماره بانک ملی شعبه باقر شهر کد به آدرس تهران – شهرری – جاده قديم قم – باقرشهر– انتهای بلوار فلسطين– شرکت مديريت توليد برق ری نيروگاه گازی – امور بازرگانی وانبار تلفن به داخلی مراجعه فرمايندپیوست ها خلاصه اسناد مناقصه ساخت گیربکس نهایی عنوان اطلاعیه اجاره تجهیزات وتأسیسات استحصال گاز نیروگاه بعثت با ظرفیت اسمی تن در روز و عملی تن در روز برای استحصال گاز تاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت توليد نيروی برق شازندمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات شماره مزایده در سامانه ستاد پیوست ها اسناد مزایده اجاره استحصال گاز عنوان اطلاعیه خرید گیربکس فن برج خنک کن نیروگاه شهید بهشتی لوشان تاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت توليد نيروی برق لوشانمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات شرکت تولید نیروی برق لوشان سهامی عام در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی فشرده یک مرحله ای خرید گیربکس فن برج خنک کن نیروگاه شهید بهشتی لوشان از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ستاد ، با شماره برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت ستاد به آدرس انجام خواهد شد لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، مراحل ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مذکور می باشد پیوست ها آگهی عنوان اطلاعیه فراخوان تجدید ارزیابی کیفی مناقصه عملیات رسوب زدایی و شستشو حلقه از چاههای پروژه نیروگاه زمین گرمایی سبلان مشکین شهر تاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتیمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات پیوست ها آگهی فراخوان ارزیابی کیفی دوم عنوان اطلاعیه انتخاب سرمایه‌گذار غیردولتی جهت تعیین نرخ خرید تضمینی برق در استان خراسان رضوی شهرستان مشهد بر اساس بند ت ماده قانون برنامه ششم توسعهتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتیمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات پیوست ها عنوان اطلاعیه مناقصه عمومی یک مرحله ا ی طبخ و توزیع غذای پرسنل شرکت مدیریت تولید برق بیستونتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مدیریت تولید برق بیستونمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات پیوست ها آگهي مناقصه طبخ غذا عنوان اطلاعیه خرید سیستم تحریک استاتیک به همراه تامین لوازم یدکی واحد مگاواتی نیروگاه بخار ایرانشهر تاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت توليد نيروی برق زاهدانمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات مناقصه همراه با ارزیابی کیفی فشرده برگزار میگرددپیوست ها آگهی روزنامه مناقصه تحریک عنوان اطلاعیه مناقصه خريد لوازم يدكي ابزاردقیق آیتمی نيروگاه شازندتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت توليد نيروی برق شازندمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات کلیه مراحل برگزاری فرآيند ارجاع كار از دریافت اسناد فرآيند ارجاع كار تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس انجام خواهد شد شماره مناقصه پیوست ها اسناد مناقصه خرید لوازم یدکی ابزار دقیق آیتمی عنوان اطلاعیه مناقصه خرید لوازم روشنایی تاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت توليد نيروی برق رامينمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس انجام خواهد شد پیوست ها آگهی عنوان اطلاعیه بازسازی پره های متحرک و ثابت توربین گازی تاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت توليد نيروی برق رامينمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس انجام خواهد شد پیوست ها آگهی عنوان اطلاعیه خرید رزین های تبادل یونی نیروگاه شهید بهشتی لوشانتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت توليد نيروی برق لوشانمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات شرکت تولید نیروی برق لوشان سهامی عام در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله ای خرید رزین‌های تبادل یونی نیروگاه شهید بهشتی لوشان از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ستاد ، با شماره برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت ستاد به آدرس انجام خواهد شد پیوست ها آگهی عنوان اطلاعیه مناقصه عمومی دو مرحله ای فشرده خرید با نظارت بر ساخت یک دست کامل پره‌هاي ثابت و متحرک ردیف اول توربين گازي تاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت توليد نيروی برق تهرانمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات کلیه مراحل مناقصه در سامانه ستاد ایران صورت می پذیردپیوست ها آگهی فراخوان اصلاحات انتشار اسناد عنوان اطلاعیه مناقصه خريد لوازم يدكي الکتریک آیتمی نيروگاه شازند تاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت توليد نيروی برق شازندمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات شماره مناقصه سامانه ستاد پیوست ها اسناد مناقصه خرید لوازم یدکی الکتریک آیتمی عنوان اطلاعیه مناقصه خريد لوازم يدكي مکانیک آیتمی نيروگاه شازندتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت توليد نيروی برق شازندمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات شماره مناقصه در سامانه ستاد پیوست ها اسناد مناقصه خرید لوازم یدکی امکانیک آیتمی عنوان اطلاعیه مناقصه خريد لوازم يدكي مکانیک آیتمی نيروگاه شازندتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت توليد نيروی برق شازندمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات شماره مناقصه در سامانه ستاد پیوست ها اسناد مناقصه خرید لوازم یدکی امکانیک آیتمی عنوان اطلاعیه مناقصه خريد لوازم يدكي مکانیک آیتمی نيروگاه شازندتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت توليد نيروی برق شازندمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات شماره مناقصه سامانه ستاد پیوست ها اسناد مناقصه خرید لوازم یدکی امکانیک آیتمی عنوان اطلاعیه مناقصه خريد لوازم يدكي ، و سه دستگاه سرور نيروگاه شازندتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت توليد نيروی برق شازندمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات کلیه مراحل برگزاری فرآيند ارجاع كار از دریافت اسناد فرآيند ارجاع كار تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس انجام خواهد شد شماره مناقصه پیوست ها اسناد مناقصه خرید لوازم یدکی اکامپیوتر عنوان اطلاعیه مناقصه خريد لوازم يدكي شيمي آيتمي نيروگاه شازندتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت توليد نيروی برق شازندمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات محل دريافت اسناد مناقصه سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس شماره مناقصه پیوست ها اسناد مناقصه خرید لوازم یدکی اشیمی آیتمی عنوان اطلاعیه فروش قلم ضایعات شرکت تولید نیروی برق لوشان در نیروگاه شهید بهشتی لوشانتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت توليد نيروی برق لوشانمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات جهت دریافت اسناد مزایده با شماره به سامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجه گرددپیوست ها آگهی عنوان اطلاعیه تهیه، حمل و نصب پنل های سقفی سوله انبار نیروگا شهید مفتح همدانتاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتحمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات پیوست ها عنوان اطلاعیه مناقصه عمومي شماره واگذاري خدمات مربوط به اياب و ذهاب عمومي پرسنل نيروگاههای تبريز و صوفيان مناقصه عمومي شماره واگذاري خدمات مربوط به اياب و ذهاب عمومي پرسنل نيروگاه سهند بناب تاریخ نمایش اطلاعیه تاریخ انقضای اطلاعیه شرکت متقاضی شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانمعاونت دفتر واحد متقاضی توضیحات محل دريافت اسناد مناقصه سایت این شرکت به آدرس و محل تسليم پيشنهادات امور بازرگاني شركت واقع در کیلومتر جاده تبریز آذرشهر – نیروگاه حرارتی تبریز پیوست ها آگهی مناقصه ایاب و ذهاب عنوان اطلاعیه خرید لوازم یدکی الکتریک آیتمی

تنوع ارائه در قلب بازار
افشارنژاد خراسان

لوشان قزوین

البرز الکتریک

سیمیا

کرمان و کاویان

نور زنجان

سیم و کابل کمان

پرتو الکتریک

لگراند

نگزنس

بلدن

رسانا کابل

کابل مازندران

کابل دماوند

درباره ما

قیمت فروش  قیمت همکار سیم و کابل مجموعه ی کابل لِنا از سال ۱۳۸۹ در بازار الکتریک واقع در لاله زار جنوبی فعالیت خود را آغاز کرده است.با گذشت یک دهه از فعالیت خود با اکثر کارخانه های معتبر سیم و کابل در ارتباط مستقیم بوده و با پروژه های شاخص کشور افتخار‌همکاری داشتیم.شایان به ذکر‌ است مجموعه ی کابل لِنا فقط سیم و‌کابل های استاندارد همراه تاییدیه اداره برق را به فروش می رساند. این‌مجموعه علاوه بر عرضه انواع سیم و کابل های مسی و آلومینیوم،کابل های مخابراتی و شبکه را هم در سبد کالایی خود قرار داده است.