جستجو برای مرکز خرید کابل ایران:


مرکز خرید کابل ایران واحد فروش اینستاگرام ما راهنمای مشتریان شرایط و ضوابط استفادهدرباره ماتماس با ما تمام شاخه ها سیم و کابل برق سیم های برق سیم افشان سیم های چند رشته سیم ارت لخت مسی کابلهای برق کابل افشان مس کابل مفتول و نیمه افشان کابلهای آلومینیم کابل آلومینیم خودنگهدار هوایی کابل آلومینیم زمینی سیمهای آلومینیم مغز فولاد کابلهای آلومینیم زره دار سیم وکابل نسوز سیلیکونی کابل نسوز سیلیکونی کابل سیلیکونی شیلددار کابلهای کنترل کابل کنترل افشان شیلددار کابلهای جوش کابل جوش روکش کابل جوش روکش کابل شبکه کابلهای شبکه برندهای کابل شبکه کابل شبکه لگراند کابل شبکه نگزنس کابل شبکه رویان کابل شبکه براساس مشخصات فنی کابل شبکه اوت دور کابل شبکه تست فلوک کابل شبکه آلومینیم روکش مس کابل شبکه روکش کابل شبکه تمام مس کایل شبکه کابل شبکه افشان انواع کابل شبکه ایرانی کابل شبکه آی سانت کابل شبکه آترینت کابل شبکه رسانت کابل کواکسیال انواع کابل کواکسیال کابل ترکیبی کواکسیال برق کابل آنتن کابل هلیاکس فیدر کابل کواکسیال براساس کاربرد کابل تک دوربین مداربسته کابل ترکیبی دوربین مداربسته کابل آنتن تلویزیون تقویت و تضعیف کننده موبایل کابل رادیو فرستنده و گیرنده کابل فیبر نوری کابل های فیبر نوری فیبر نوری سینگل داخلی فیبر نوری سینگل بیرونی برندهای فیبر نوری فیبر نوری آترینت فیبر نوری بدون برند کابل مخابراتی کابل های مخابراتی هوایی بدون شیلد و فویل فویلدار کابلهای مخابراتی زمینی ساده فویلدار سیم های مخابراتی سیم رانژه دوبل مهاردار بند تخت تلفن کابل رابط پچ کورد کابل شبکه بلدن نگزنس امپ لگراند پچ کورد فیبر نوری کابل رابط برق کیس کامپیوتر لپ تاپ دو چاک گرافیک کابل رابط تصویر کابل رابط صدا اپتیکال افزایش طول اکو ساز کابل پرینتری افزایش طول لینک کابل شارژ موبایل اندروید آیفون مغناطیسی کابل رابط صنعتی سریال پارالل مبدل تصویری صوتی کامپیوتری صنعتی تجهیزات جانبی تجهیزات شبکه پچ کورد شبکه سوکت شبکه پچ پنل شبکه کیستون شبکه بک باکس پریز شبکه فیس پلیت کادر و حلقه چنگکی تجهیزات مخابراتی سوکت تلفن ویس پنل تلفن کیستون تلفن ترمینال کروز پست مخابراتی تجهیزات فیبر نوری پچ کورد فیبر نوری پچ پنل فیبر نوری پیگتیل فیبر نوری کاست فیبر نوری آدابتور فیبر نوری باکس فیبر نوری ماژول انواع لوله لوله فلکسیبل لوله کاندوِئیت فولادی سرد لوله کاندوئیت فولادی گرم اتصالات لوله انواع باکس روکار باکسهای پلاستیکی باکس های فلزی باکس های پلی کربنات منابع تغذیه آدابتور ولت سوکت تغذیه انواع داکت داکت ساده داکت شیاردار داکت کف خواب چسب دار داکت ساده چسب دار رکهای دیواری و ایستاده رکهای دیواری رکهای ایستاده متعلقات رک انواع کانکتور کواکسیال کانکتورهای کانکتورهای انواع سینی کابل سینی کابل پلاستیکی اتصالات سینی کابل بست کمربندی و چسب برق بست کمربندی پلاستیکی انواع چسب برق ترانکینگ درب و بدنه ترانک اتصالات ترانک تجهیزات پسیو ترانک ابزارآلات ابزار شبکه ابزار مخابراتی حساب کـاربری ورود به پـنل کاربری ثبت نام در فروشگاه سبد خرید خالی سبد خرید تعیین خواهد شد ارسال تومان مجموع قیمت هیچ محصولی وجود ندارد ثبت سفارش و پرداخت محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد تعداد از این محصول مجموع قیمت مورد در سبد خرید شما موجود است یک آیتم در سبد خرید شما وجود دارد جمع محصولات جمع هزینه حمل تعیین خواهد شد مجموع قیمت بازگشت وادامه خرید مشاهده سبد خرید دسـته بندی مــحصولات سیم و کابل برقسیم های برقسیم افشانسیم های چند رشتهسیم ارت لخت مسیکابلهای برقکابل افشان مسکابل مفتول و نیمه افشانکابلهای آلومینیمکابل آلومینیم خودنگهدار هواییکابل آلومینیم زمینیسیمهای آلومینیم مغز فولادکابلهای آلومینیم زره دارسیم وکابل نسوز سیلیکونیکابل نسوز سیلیکونیکابل سیلیکونی شیلددارکابلهای کنترلکابل کنترل افشان شیلددارکابلهای جوشکابل جوش روکش کابل جوش روکش کابل شبکهکابلهای شبکه برندهای کابل شبکهکابل شبکه لگراندکابل شبکه نگزنسکابل شبکه رویانکابل شبکه براساس مشخصات فنیکابل شبکه اوت دور کابل شبکه تست فلوککابل شبکه آلومینیم روکش مسکابل شبکه روکش کابل شبکه تمام مسکایل شبکه کابل شبکه افشانانواع کابل شبکه ایرانیکابل شبکه آی سانتکابل شبکه آترینتکابل شبکه رسانتکابل کواکسیالانواع کابل کواکسیال کابل ترکیبی کواکسیال برقکابل آنتن کابل هلیاکس فیدرکابل کواکسیال براساس کاربردکابل تک دوربین مداربستهکابل ترکیبی دوربین مداربستهکابل آنتن تلویزیونتقویت و تضعیف کننده موبایلکابل رادیو فرستنده و گیرندهکابل فیبر نوریکابل های فیبر نوریفیبر نوری سینگل داخلیفیبر نوری سینگل بیرونیبرندهای فیبر نوریفیبر نوری آترینتفیبر نوری بدون برندکابل مخابراتیکابل های مخابراتی هواییبدون شیلد و فویلفویلدارکابلهای مخابراتی زمینیساده فویلدارسیم های مخابراتیسیم رانژهدوبل مهارداربند تخت تلفنکابل رابطپچ کورد کابل شبکهبلدن نگزنس امپ لگراند پچ کورد فیبر نوری کابل رابط برقکیس کامپیوترلپ تاپدو چاک گرافیککابل رابط تصویر کابل رابط صدا اپتیکالافزایش طول اکو سازکابل پرینتریافزایش طول لینککابل شارژ موبایلاندرویدآیفونمغناطیسی کابل رابط صنعتی سریالپارالل مبدلتصویریصوتیکامپیوتریصنعتیتجهیزات جانبیتجهیزات شبکهپچ کورد شبکهسوکت شبکهپچ پنل شبکهکیستون شبکهبک باکس پریز شبکهفیس پلیتکادر و حلقه چنگکیتجهیزات مخابراتیسوکت تلفنویس پنل تلفنکیستون تلفنترمینال کروزپست مخابراتیتجهیزات فیبر نوریپچ کورد فیبر نوریپچ پنل فیبر نوریپیگتیل فیبر نوریکاست فیبر نوریآدابتور فیبر نوریباکس فیبر نوریماژولانواع لولهلوله فلکسیبللوله کاندوِئیت فولادی سردلوله کاندوئیت فولادی گرماتصالات لولهانواع باکس روکارباکسهای پلاستیکیباکس های فلزیباکس های پلی کربناتمنابع تغذیه آدابتور ولتسوکت تغذیهانواع داکتداکت سادهداکت شیاردارداکت کف خواب چسب دارداکت ساده چسب داررکهای دیواری و ایستادهرکهای دیواریرکهای ایستادهمتعلقات رکانواع کانکتور کواکسیالکانکتورهای کانکتورهای انواع سینی کابلسینی کابل پلاستیکیاتصالات سینی کابلبست کمربندی و چسب برقبست کمربندی پلاستیکیانواع چسب برقترانکینگدرب و بدنه ترانکاتصالات ترانکتجهیزات پسیو ترانکابزارآلاتابزار شبکهابزار مخابراتیوبلاگ کابل شبکه کابلهای شبکه نمایش ترتیبقیمت ارزانترقیمت گرانترنام الف ینام ی الفموجودیمرجع صعودیمرجع نزولی خرید محصول کابل شبکه رسانت لگراند تمام مس قرقره متر کابل شبکه رسانت لگراند تمام مس قرقره متر تومان تومان موجود نقد ها بیشتر موجود خرید محصول کابل شبکه رسانت لگراند قرقره متر کابل شبکه رسانت لگراند قرقره متر تومان تومان موجود نقد ها بیشتر موجود خرید محصول کابل شبکه آی سانت لگراند تست فلوک چنل کارتن متر کابل شبکه آی سانت لگراند تست فلوک چنل کارتن متر تومان تومان موجود نقد ها بیشتر موجود خرید محصول کابل شبکه آترینت لگراند تمام مس قرقره متر کابل شبکه آترینت لگراند تمام مس قرقره متر تومان تومان موجود نقد ها بیشتر موجود خرید محصول کابل شبکه لگراند هدروم تست فلوک پرمننت کارتن متر کابل شبکه لگراند هدروم تست فلوک پرمننت کارتن متر تومان موجود نقد ها بیشتر موجود خرید محصول کابل شبکه رسانت نگزنس قرقره متر کابل شبکه رسانت نگزنس قرقره متر تومان تومان موجود نقد ها بیشتر موجود خرید محصول کابل شبکه رسانت نگزنس تمام مس قرقره متر کابل شبکه رسانت نگزنس تمام مس قرقره متر تومان تومان موجود نقد ها بیشتر موجود خرید محصول کابل شبکه لگراند مغز تست فلوک چنل کارتن متر کابل شبکه لگراند مغز تست فلوک چنل کارتن متر تومان موجود نقد ها بیشتر موجود خرید محصول کابل شبکه آترینت نگزنس تمام مس قرقره متر کابل شبکه آترینت نگزنس تمام مس قرقره متر تومان تومان موجود نقد ها بیشتر موجود خرید محصول کابل شبکه لگراند رول باکس تست فلوک پرمننت هدروم کارتن متر کابل شبکه لگراند رول باکس تست فلوک پرمننت هدروم کارتن متر تومان موجود نقد ها بیشتر موجود خرید محصول کابل شبکه نگزنس تست فلوک پرمننت کارتن متر کابل شبکه نگزنس تست فلوک پرمننت کارتن متر تومان برای خرید این کالا تماس بگیرید نقد ها بیشتر برای خرید این کالا تماس بگیرید خرید محصول کابل شبکه لگراند تست فلوک پرمننت اصلی وارداتی کارتن متر کابل شبکه لگراند تست فلوک پرمننت اصلی وارداتی کارتن متر تومان برای خرید این کالا تماس بگیرید نقد ها بیشتر برای خرید این کالا تماس بگیرید خرید محصول کابل شبکه نگزنس تست فلوک پرمننت اصلی وارداتی کارتن متر کابل شبکه نگزنس تست فلوک پرمننت اصلی وارداتی کارتن متر تومان برای خرید این کالا تماس بگیرید نقد ها بیشتر برای خرید این کالا تماس بگیرید خرید محصول کابل شبکه نگزنس تست فلوک پرمننت کارتن متر کابل شبکه نگزنس تست فلوک پرمننت کارتن متر تومان برای خرید این کالا تماس بگیرید نقد ها بیشتر برای خرید این کالا تماس بگیرید خرید محصول کابل شبکه رویان تست فلوک پرمننت اصلی کارتن متر کابل شبکه رویان تست فلوک پرمننت اصلی کارتن متر تومان برای خرید این کالا تماس بگیرید نقد ها بیشتر برای خرید این کالا تماس بگیرید لیست مقایسه محصولات مقایسه انصراف نمایش از آیتمجستجوی پیشرفته فیلترهای فعال موجود بودن ناموجود فقط کالاهای موجود تولید کننده بدون فیلتر آترینت آی سانت رسانت رویان لگراند نگزنس جنس آلومینیم روکش مس مس شرایط نصب داخلی شیلد بافته ندارد فویل ندارد تست فلوک ندارد پرمننت پرمننت وارداتی چنل لیست علاقمندیها هیچ محصولی وجود ندارد لیست علاقمندیهای شما سیم وکابل برق سیم های برق کابلهای برق کابلهای آلومینیم سیم وکابل نسوز سیلیکونی کابلهای کنترل کابلهای جوش کابل های شبکه کابل های کواکسیال کابل ترکیبی کواکسیال برق کابل آنتن کابل های مخابراتی کابل های مخابراتی هوایی کابلهای مخابراتی زمینی سیم های مخابراتی کابل های فیبر نوری فیبر نوری آترینت فیبر نوری بدون برند سیستم های مدیریت کابل پچ کورد کابل شبکه پچ کورد فیبر نوری کابل رابط برق کابل رابط تصویر کابل رابط صدا کابل فروشگاه ما را دنبال کنید برای تماس تلفنی با ما کلیک کنید از شنبه تا پنجشنبه ، تا آماده پاسخگویی به شما هستیم ثبت نام در خبرنامه فروشگاه اشتراک حساب کاربریسفارشات منصورت های مالی منآدرس های مناطلاعات شخصی شما راهنمای مشتریان ارسال شرایط و ضوابط استفاده درباره‌ی ما لینک های مفید فروشگاه های ما تماس با ما نقشه سایت درباره ی ما استفاده از تمامی مطالب ، تصاویر و محتوای سایت فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است

تنوع ارائه در قلب بازار
افشارنژاد خراسان

لوشان قزوین

البرز الکتریک

سیمیا

کرمان و کاویان

نور زنجان

سیم و کابل کمان

پرتو الکتریک

لگراند

نگزنس

بلدن

رسانا کابل

کابل مازندران

کابل دماوند

درباره ما

قیمت فروش  قیمت همکار سیم و کابل مجموعه ی کابل لِنا از سال ۱۳۸۹ در بازار الکتریک واقع در لاله زار جنوبی فعالیت خود را آغاز کرده است.با گذشت یک دهه از فعالیت خود با اکثر کارخانه های معتبر سیم و کابل در ارتباط مستقیم بوده و با پروژه های شاخص کشور افتخار‌همکاری داشتیم.شایان به ذکر‌ است مجموعه ی کابل لِنا فقط سیم و‌کابل های استاندارد همراه تاییدیه اداره برق را به فروش می رساند. این‌مجموعه علاوه بر عرضه انواع سیم و کابل های مسی و آلومینیوم،کابل های مخابراتی و شبکه را هم در سبد کالایی خود قرار داده است.