جستجو برای کابل های افشان و قابل انعطاف صنایع :


کابل های افشان و قابل انعطاف صنایع برق سیم و کابل نور زنجان نور در رگهای کشور جاریست … خانهمحصولات سیم‌های افشان و مفتولی با عایق استاندارد سیم‌های انعطاف پذیر افشان سیم مفتولی و نیمه افشان غیر قابل انعطاف با عایق کابل‌های غیر قابل انعطاف با عایق و روکش استاندارد کابل‌های مفتولی و غیر قابل انعطاف سبککابل‌های قابل انعطاف با عایق و روکش استاندارد کابل های افشان و قابل انعطافکابل های افشان و قابل انعطاف سبککابل‌های بالا بر و کابل اتصال متحرک گرد با روکش استاندارد کابل‌های بالابر و کابل اتصال متحرک گردبا روکش کابل‌های قدرت با روکش استاندارد کابل‌های قدرت با روکش کابل‌های قدرت با هادی آلومنیمی و عایق و روکش و کابل‌های کواکسیال فرکانس بالا و اهمکابل‌های تلفن و مخابراتیکابل‌های تلفن مشترکین با عایق و روکش کابل‌های با عایق و روکش و حفاظ الکترواستاتیکیگواهینامه هاگالری تصاویرتماس با ما کابل های افشان و قابل انعطاف کابل های افشان و قابل انعطاف ایـن نـوع از محصـوالت مطابـق اسـتاندارد ملـی و از مقطـع هـادی به بـاال تولید میگردنـد کـه بـه آن هـا کابـل هـای افشـان قابـل انعطـاف نیـز اطـاق مـی شـود ضخامت نامـی عایـق و روکـش در اسـتاندارد مربوطـه آمـده اسـت مشخصات محصول کابل افشان مطابق استاندارد  و ولتاژ نامی °    الزامات دمایی و محدوده حرارتی  حداکثر دمای مجاز در هادی در عملکرد عادی °  حداکثر دمای مجاز در هادی در عملکرد اتصال کوتاه   °  در سطح کابل   در حالت نصب ثابت   °تا ° در حالت خم شوندگی   °تا °  آزمون ولتاژ   ساختار محصول   هادی   مس آنیل شده گروه انعطاف پذیر  مطابق استاندارد یا   عایق   آمیزه از نوع    روکش   نوع °  نحوه قرار گیری رشته ها   رشـته هـا بـا طـول تـاب مشـخص شـده در اسـتاندارد بـه هـم تابیـده مـی شـوند اسـتفاده از رشـته در مرکـز مجـاز نمـی باشـد   کاربرد ایـن نـوع کابلهـا جهـت اسـتفاده بـه منظـور کنتـرل و اتصـال در ماشـین هـا ، تسـمه نقالـه هـا ، خطـوط تولیـد ،صنایـع ابـزار آالت ماشین ها، خطوط مونتاژ ،تجهیزات اتوماتیک برای تنشهای مکانیکی متوسط کاربرد دارند آدرس کارخانه زنجان شهرک صنعتی شماره یک، خیابان توسعه تلفن کارخانه الی تلفن واحد فروش   فکس       شرکت سیم و کابل نور زنجان

تنوع ارائه در قلب بازار
افشارنژاد خراسان

لوشان قزوین

البرز الکتریک

سیمیا

کرمان و کاویان

نور زنجان

سیم و کابل کمان

پرتو الکتریک

لگراند

نگزنس

بلدن

رسانا کابل

کابل مازندران

کابل دماوند

درباره ما

قیمت فروش  قیمت همکار سیم و کابل مجموعه ی کابل لِنا از سال ۱۳۸۹ در بازار الکتریک واقع در لاله زار جنوبی فعالیت خود را آغاز کرده است.با گذشت یک دهه از فعالیت خود با اکثر کارخانه های معتبر سیم و کابل در ارتباط مستقیم بوده و با پروژه های شاخص کشور افتخار‌همکاری داشتیم.شایان به ذکر‌ است مجموعه ی کابل لِنا فقط سیم و‌کابل های استاندارد همراه تاییدیه اداره برق را به فروش می رساند. این‌مجموعه علاوه بر عرضه انواع سیم و کابل های مسی و آلومینیوم،کابل های مخابراتی و شبکه را هم در سبد کالایی خود قرار داده است.